Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

“Доставка на реактиви за кръвен анализ и консумативи и реактиви еквивалентни за „ARCHITECT ci 8200” - апарат за изследване на хормони, метаболизъм, микроелементи, молекулярно - биологични показатели, спешна диагностика на сърдечни маркери и други допълнит

Номер в РОП: 00684-2016- 0012
Решение VII-18-2 - 29.03.2016 10:33:10

Договарянето ще се проведе на:

Дата: 12.04.2016 г.  Час: 10:00

Място: Административната зала на болница "Лозенец"

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Протокол VII-18-6 - 06.06.2016 14:22:24

Доклад VII-18-7 - 06.06.2016 14:23:03

Решение VII-18-8 -06.06.2016 14:23:28

Договор VII-18-11/04.07.2016 г. - 05.07.2016 15:58:21

Договор VII-18-12/04.07.2016 г. - 05.07.2016 15:58:46

Обявление за възложена поръчка - 05.07.2016 15:59:03

Информация за плащане 16.12.2016  13:28:53

Информация за плащане 20.12.2016  9:39:10

Допълнително споразумение към Договор VII-18-11/04.07.2016 г. - 16.03.2017 15:44:48

Информация за плащане 29.03.2017 15:57:35

Допълнително споразумение към Договор VII-18-12/04.07.2016 г. - 17.05.2017 09:47:58

Информацияза плащане 10.07.2017 09:55:06

Информация за плащане 10,07,2017 09:57:03

Информация за плащане 25,10,2017 09:48:12

Информация за плащане 25,10,2017 09:49:54

Информация за гаранция 03,11,20147 15:39:21

Информация за изпълнен договор VII-18-11 10.11.2017 14:49:28

Информация за гаранция 21.02.2018 15:50:19

Информация за плащане 21.02.2018 15:53:07

Информация за изпълнен договор VII-18-12 12.03.2018 13:30:10« Обратно към всички поръчки