Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

“Абонаментно сервизно поддържане на апаратура за образна диагностика в Университетска болница „Лозенец”, с доставка на резервни части, за срок от 12 месеца, по обособени позиции”

Номер в РОП: 0684-2016-0011
Обявление за обществена поръчка VII-17-1 от 14.03.2016 г. - 14.03.2016 16:03:47
Решение VII-17-2 от 14.03.2016 г. - 14.03.2016 16:03:20
Документация - 14.03.2016 16:04:06
Техническа спецификация - 14.03.2016 16:04:18
Техническо предложение - 14.03.2016 16:04:37
Ценово предложение - 14.03.2016 16:04:54
Срок за получаване на оферти: 13.04.2016 г.  Час: 16:30
Условия при отваряне на офертите:
Дата: 14.04.2016 г.  Час: 10:00
Място: Административната зала на болница "Лозенец"
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Резултати от комплексната оценката на техническите предложения на участниците:

 

Обособена позиция                                                        Участник                           Комплексна                                                                                                                                                оценка на                                                                                                                                                  техническото                                                                                                                                           предложение

 

1. „Абонаментно сервизно                                              Медиком 2000 ООД              40 поддържане  с доставка на                                                                                                            резервни части  на                                                                                                                         Магнитно-резонансен томограф"

2. „Абонаментно сервизно                                             Медиком 2000 ООД              40

поддържане  с доставка на                                                                                                                    резервни части  на Компютърен томограф                                                                                (скенер) и Рентгенови апарати"

3 „Абонаментно сервизно поддържане                          Медиком 2000 ООД              40

с доставка на резервни части  на                                                                                          Ангиографски апарати"

На 28.04.2016 г. в 10,00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Абонаментно сервизно поддържане на апаратура за образна диагностика  в Университетска болница „Лозенец”, с доставка на резервни части,  за срок от 12 месеца, по обособени позиции”

Решение за промяна VII-17-11/30.05.2016 г. - 30.05.2016 15:42:07

Съобщение: На основание решение за промяна VII-17-11/30.05.2016 г., в документацията на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Абонаментно сервизно поддържане на апаратура за образна диагностика в университетска болница „Лозенец”, с доставка на резервни части, за срок от 12 месеца, по обособени позиции” са направени промени в т. 2 Обхват и основни параметри на обществената поръчка от раздел I ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА и т. 7.4. Специални изисквания към участниците, във връзка с техните технически и професионални възможности за изпълнение на обществената поръчка и в Доказателства за техническите възможности и професионална квалификация на участника от Раздел IV ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОФЕРТАТА.

Документацията с направените корекции можете да изтеглите от тук:

Документация - 30.05.2016 15:42:30

Техническа спецификация - 30.05.2016 15:42:52

Срокът за подаване на оферти е удължен до 27.06.2016 г. 16,30 ч.

Отварянето на офертите ще се извърши на 28.06.2016 г. в 10,00 ч.

Решение за прекратяване VII-17-13/23.06.2016 г.- 23.06.2016 15:10:05

Информация за гаранция 11.07.2016 09:38:13
« Обратно към всички поръчки