Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

„Абонаментно сервизно обслужване за срок от една година на хемодиализна и друга медицинска апаратура производство на Фрезениус, описана в списък – Приложение № 1 ”

Номер в РОП: 00684-2016-0009
Решение VII-16-2 от 08.03.2016 г. - 08.03.2016 16:10:42

Документация - 08.03.2016 16:09:31

Техническа спецификация, Техническо предложение, Ценово предложение - 08.03.2016 16:09:59

Договарянето ще се проведе на:

Дата: 14.03.2016 г.  Час: 14:00

Място: Административната зала на болница "Лозенец"

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СТАНОВИЩЕ по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП

Решение за прекратяване -  17.03.2016 16:29:30« Обратно към всички поръчки