Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

“Доставка на медикаменти за нуждите на отделение по хемодиализа в Болница “Лозенец””за период от 12 месеца

Номер в РОП: 00684-2016-0010
Обявление за обществена поръчка VII-15-1 от 10.03.2016 г. -10.03.2016 15:06:44

Решение VII- 15 -2 от 10.03.2016 г. - 10.03.2016 15:07:15
Документация - 10.03.2016 15:07:30
Техническа спецификация - 10.03.2016 15:07:42
Техническо предложение - 10.03.2016 15:07:59
Ценово предложение - 10.03.2016 15:08:11
Срок за получаване на оферти: 19.04.2016 г.  Час: 16:30 
Условия при отваряне на офертите:
Дата: 20.04.2016 г.  Час: 10:30  
Място: Административната зала на болница "Лозенец"
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Отваряне на ценови предложения:

На 18.05.2016 г. в 10.30 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на медикаменти за нуждите на отделение по хемодиализа в Болница “Лозенец””за период от 12 месеца

Информация за освобождаване на гаранция - 20.05.2016 10:53:39

Доклад VII- 15 -7 - 07.06.2016 15:13:55

Протокол VII- 15 -8 - 07.06.2016 15:20:58

Доклад VII- 15 -10 - 07.06.2016 15:21:13

Протокол VII- 15 -11 - 07.06.2016 15:21:26

Решение за прекратяване VII- 15 -12 - 07.06.2016 15:21:45

иНФОРМАЦИЯ ЗА ГАРАНЦИЯ 27.06.2016 13:45:49« Обратно към всички поръчки