Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

“Доставка на консумативи, използвани при анестезия и интензивно лечение по обособени позиции” за период от 12 месеца

Номер в РОП: 00684-2016-0008
Обявление за обществена поръчка VII-8-1 от 15.02.2016 г. - 15.02.2016 15:20:18

Решение VII- 8 -2 от 15.02.2016 г. - 15.02.2016 15:20:38
Документация - 15.02.2016 15:11:36
Техническа спецификация - 15.02.2016 15:12:07
Техническо предложение - 15.02.2016 15:14:13
Ценово предложение - 15.02.2016 15:12:57
Срок за получаване на оферти: 10.03.2016 г.  Час: 16:30 
Условия при отваряне на офертите:
Дата: 11.03.2016 г.  Час: 10:00  
Място: Административната зала на болница "Лозенец"
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Резултати от комплексната оценката на техническите предложения на участниците:

Обособена позиция

Участник

Комплексна оценка на техническите предложения

1.Абсорбент на въглероден диоксид                 „Медицинска Техника Инженеринг“ ООД           40 точки

„Елпак-Лизинг“ ЕООД                                       40 точки

2.Консумативи  за оксигенна

терапия и респираторно подпомагане               „Медилон” ЕООД                                              40 точки

3.Комплекти за обдишване с кислород              „Медилон” ЕООД                                              40 точки

4.Трахеални и трахеостомни канюли                „Медицинска Техника Инженеринг“ ООД           40 точки

5. Консумативи за продължителна

хемофилтрация и диализа                                „СОЛОМЕД“  ЕООД                                           40 точки

6.Епидурална анестезия                                   „Б. Браун Медикал” ЕООД                                40 точки

7.Спинални и плексусни игли                           „Б. Браун Медикал” ЕООД                                40 точки

8.Консуматив за инвазивно

измерване на налягане и за инфузия                „Медилон” ЕООД                                              40 точки

9.Консуматив за затопляне                               „Медилон” ЕООД                                              40 точки

10.Маски за обдишване                                    „Медицинска Техника Инженеринг“ ООД          40 точки

„РСР“ ЕООД                                                      40 точки

„Елпак-Лизинг“ ЕООД                                      20 точки

„Медилон” ЕООД                                              40 точки

11.  Нестерилни латексови шлаухи                   „Медицинска Техника Инженеринг“ ООД          40 точки

12.Нестерилни силиконови шлаухи                  „Медицинска Техника Инженеринг“ ООД          40 точки

13.Супраглотични устройства за

многократна употреба                                     „Медицинска Техника Инженеринг“ ООД          40 точки

14.Супраглотични устройства за

еднократна употреба                                      „Сърджимед“ ЕООД                                           40 точки

15. Консумативи за  неинвазивен

мониторинг                                                    „Медилон” ЕООД                                               40 точки

16.Специални тръби и катетри                        „Вега Медикал“ ЕООД                                       40 точки

17.Консумативи за извънтелесно очистване

на организма от токсични вещества                 „Сани Мед“ ЕООД                                            40 точки

18.Консуматив за инвазивен мониторинг         „Вега Медикал“ ЕООД                                       40 точки

Отваряне на ценови предложения:

На 08.04.2016 г. в 13.30 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на консумативи, използвани при анестезия и интензивно лечение по обособени позиции” за период от 12 месеца

Доклад VII-8-18 - 17.05.2016 13:40:13

Протокол VII-8-19 - 17.05.2016 13:40:38

Доклад VII-8-24 - 17.05.2016 13:40:53

Протокол VII-8-25 - 17.05.2016 13:41:06

Решение VII-8-26 - 17.05.2016 13:41:21

Информация за гаранция 31.05.2016 15:53:04

Договор VII-8-43/10.06.2016 г. - 05.07.2016 13:09:54

Договор VII-8-46/14.06.2016 г. - 05.07.2016 13:10:24

Договор VII-8-47/14.06.2016 г. - 05.07.2016 13:10:47

Договор VII-8-48/14.06.2016 г. - 05.07.2016 13:11:05

Договор VII-8-49/14.06.2016 г. - 05.07.2016 13:11:33

Договор VII-8-50/14.06.2016 г. - 05.07.2016 13:11:50

Договор VII-8-51/14.06.2016 г. - 05.07.2016 13:12:06

Договор VII-8-53/15.06.2016 г. - 05.07.2016 13:12:20

Договор VII-8-54/15.06.2016 г. - 05.07.2016 13:12:40

Договор VII-8-56/15.06.2016 г. - 05.07.2016 13:12:57

Договор VII-8-57/15.06.2016 г. - 05.07.2016 13:13:11

Договор VII-8-58/15.06.2016 г. - 05.07.2016 13:13:22

Договор VII-8-59/15.06.2016 г. - 05.07.2016 13:13:38

Договор VII-8-60/15.06.2016 г. - 05.07.2016 13:13:51

Договор VII-8-61/17.06.2016 г. - 05.07.2016 13:14:05

Договор VII-8-62/17.06.2016 г. - 05.07.2016 13:14:22

Договор VII-8-63/20.06.2016 г. - 05.07.2016 13:14:37

Договор VII-8-66/04.07.2016 г. - 05.07.2016 13:14:52

Обявление за възложена поръчка - 05.07.2016 13:15:02

Информация за гаранция 05.07.2016 15:50:13

Информация за плащане 15.12.2016 14:49:04

Информация за плащане 16.12.2016 10:20:24

Информация за плащане 16.12.2016 10:34:55

Информация за плащане 16.12.2016  18:02:13

Информация за плащане 16.12.2016  18:05:18

Информация за плащане 22.12.2016  15:31:26

Информация за плащане 22.12.2016  15:36:47

Информация за плащане 22.12.2016  15:41:17

Информация за плащане 22.12.2016  15:44:11

Информация за плащане 05,01,2016  10:07:19

Допълнително споразумение към договор VII-8-43 -19.06.2017 09:51:45

Допълнително споразумение към договор VII-8-46 -  19.06.2017 10:10:49

Допълнително споразумение към договор VII-8-47 -  19.06.2017 10:12:14

Допълнително споразумение към договор VII-8-48 - 19.06.2017 10:12:39

Допълнително споразумение към договор VII-8-49 -  19.06.2017 10:12:58

Допълнително споразумение към договор VII-8-56 -  19.06.2017 10:13:36

Допълнително споразумение към договор VII-8-57 - 19.06.2017 10:14:10

Допълнително споразумение към договор VII-8-58 - 19.06.2017 10:14:52

Допълнително споразумение към договор VII-8-59 -  19.06.2017 10:15:57

Допълнително споразумение към договор VII-8-60 - 19.06.2017 10:16:24

Допълнително споразумение към договор VII-8-61 - 19.06.2017 10:16:47

Допълнително споразумение към договор VII-8-62 - 19.06.2017 10:17:05

Допълнително споразумение към договор VII-8-53 - 20.06.2017 16:23:14

Допълнително споразумение към договор VII-8-54 - 20.06.2017 16:22:42

Допълнително споразумение към договор VII-8-63 - 20.06.2017 16:23:33

Допълнително споразумение към договор VII-8-66 - 20.06.2017 16:23:49

Допълнително споразумение към договор VII-8-50 - 28.06.2017 17:04:27

Допълнително споразумение към договор VII-8-51 - 28.06.2017 17:05:11

Информация за плащане 05.07.2017 08:54:42

Информация за плащане 21.09.2017 14:25:48

Обявление за приключване на договор VII-8-62 - 22.12.2017 13:00:06

Обявление за приключване на договор VII-8-54 - 22.12.2017 12:59:45

Обявление за приключване на договор VII-8-63 - 22.12.2017 12:59:06

иНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ 11.01.2018 15:29:02

Информация за плащане 11.01.2018 15:31:02

Информация за плащане 11.01.2018 15:32:34

Информация за плащане 11.01.2018 15:33:55

Информация за плащане 11.01.2018 15:35:24

Информация за гаранция 15.01.2018 13:13:21

Информация за гаранция 15.01.2018 13:15:17

Информация за гаранция 15.01.2018 13:17:47

Информация за изпълнен договор VII-8-66 - 23.01.2018 16:39:22

Информация за гаранция 01,02,2018 08:57:57

Информация за плащане 27,03,2018 09:42:42

Информация за плащане 27,03,2018 09:45:20

Информация за плащане 27,03,2018 09:47:17

Информация за плащане 27,03,2018 10:23:59

Обявление за приключване на договор VII-8-43 27.03.2018 15:19:00

Информация за гаранция 20,04,2018 09:26:00

Информация за гаранция 30,04,2018 09:56:42

Информация за гаранция 30,04,2018 09:58:36

Информация за плащане 16,01,2019 15:02:17

Информация за плащане 16,01,2019 15:18:01

Информация за плащане 16,01,2019 15:19:58

Информация за плащане 17,01,2019 08:45:38

Информация за плащане 24,01,2019 09:00:22

Информация за плащане 24,01,2019 09:02:59

Обявление за приключване на договор VII-8-48 - 24.01.2019

Обявление за приключване на договор VII-8-49 - 24.01.2019

Информация за плащане 25,01,2019 09:30:33

Информация за плащане 25,01,2019 09:33:28

Информация за плащане 25,01,2019 09:35:09

Информация за плащане 25,01,2019 09:35:09

Информация за плащане 25,01,2019 09:38:52

Информация за плащане 25,01,2019 09:40:37

Информация за плащане 25,01,2019 09:42:17

Обявление за приключване на договор VII-8-46 - 01.02.2019 15:45

Обявление за приключване на договор VII-8-47 - 01.02.2019 15:47

Обявление за приключване на договор VII-8-51 - 01.02.2019 15:48

Обявление за приключване на договор VII-8-56 - 01.02.2019 15:50

Обявление за приключване на договор VII-8-57 - 01.02.2019 15:52

Обявление за приключване на договор VII-8-58 - 01.02.2019 15:53

Обявление за приключване на договор VII-8-59 - 01.02.2019 15:54

Обявление за приключване на договор VII-8-50 - 01.02.2019 15:55

Обявление за приключване на договор VII-8-53 - 01.02.2019 15:56

Обявление за приключване на договор VII-8-61 - 01.02.2019 15:57

Обявление за приключване на договор VII-8-60 - 01.02.2019 15:58« Обратно към всички поръчки