Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

“Доставка на шевен материал и други средства за рани и тъкани по обособени позиции”

Номер в РОП: 0684-2016-0007

Обявление за обществена поръчка VII-7-1 от 01.02.2016 г. - 01.02.2016 15:56:18

Решение VII-7-2 от 01.02.2016 г. - 01.02.2016 15:56:04


Документация - 01.02.2016 15:31:47

Техническа спецификация - 01.02.2016 15:33:40

Техническо предложение - 01.02.2016 15:33:52

Ценово предложение - 01.02.2016 15:34:04

Срок за получаване на оферти: 26.02.2016 г.  Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 29.02.2016 г.  Час: 10:00

Място: Административната зала на болница "Лозенец"

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Резултати от оценката на техническите предложения по обособени позиции:

 

Обособена позиция

Оценка за качество

I

Стерилни конци - Хирургичен шевен резербируем материал

40 точки

 

II

Стерилни конци - Хирургичен шевен нерезорбируем материал

40 точки

 

III

Стоманен материал за затваряне на тъкани

40 точки

IV

Силиконови продукти

40 точки

 

V

Средства за хемостаза

40 точки

VI

Херниални платна

40 точки

 

VII

Троакари

40 точки

 

VIII

Линейни режещи ушиватели и пълнители за конвенционална и лапароскопска хирургия

40 точки

Съшиватели и екстрактори за кожа

40 точки

 

Х

Граспери, дисектори, ножици, игли за инсуфлация

40 точки

 

ХI

Клипси и клипапликатори

40 точки

 

 


 

Съобщение: На 08.04.2016 г. в 10,00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на шевен материал и други средства за рани и тъкани по обособени позиции”

Доклад VII-7-7 - 20.04.2016 14:44:25

Протокол VII-7-8 - 20.04.2016 14:45:14

Доклад VII-7-9 - 20.04.2016 14:45:30

Протокол VII-7-10 - 20.04.2016 14:45:45

Решение VII-7-11 - 20.04.2016 14:46:02

Информация за освобождаване на гаранция - 20.05.2016 10:49:56

Договор VII-7-14/16.05.2016 г. - 27.05.2016 09:06:27

Договор VII-7-15/16.05.2016 г. - 27.05.2016 09:08:30

Договор VII-7-16/16.05.2016 г. - 27.05.2016 09:08:49

Договор VII-7-17/16.05.2016 г. - 27.05.2016 09:09:06

Договор VII-7-18/16.05.2016 г. - 27.05.2016 09:09:22

Договор VII-7-19/16.05.2016 г. - 27.05.2016 09:09:38

Договор VII-7-20/16.05.2016 г. - 27.05.2016 09:09:59

Договор VII-7-21/16.05.2016 г. - 27.05.2016 09:10:13

Договор VII-7-22/16.05.2016 г. - 27.05.2016 09:10:25

Договор VII-7-23/16.05.2016 г. - 27.05.2016 09:10:48

Договор VII-7-24/16.05.2016 г. - 27.05.2016 09:11:02

Обявление за възложена поръчка - 27.05.2016 09:11:12

Информация за плащане 15.12.2016  15:32:07

Информация за плащане 15.12.2016  15:38:41

Информация за плащане 15.12.2016 15:44:34

Информация за плащане 16.12.2016 09:34:55

Информация за плащане 16.12.2016 09:47:56

Информация за плащане 16.12.2016 09:53:02

Информация за плащане 16.12.2016 09:57:38

Информация за плащане 16.12.2016 10:02:56

Информация за плащане 16.12.2016 10:07:04

Информация за плащане 16.12.2016 10:15:59

Информация за плащане 20.12.2016  10:19:59

Допълнително споразумение към договор VII-7-14/16.05.2016 г. - 26.05.2017 13:30:22

Допълнително споразумение към договор VII-7-15/16.05.2016 г. - 26.05.2017 13:30:38

Допълнително споразумение към договор VII-7-16/16.05.2016 г. - 26.05.2017 16:01:12

Допълнително споразумение към договор VII-7-17/16.05.2016 г. - 26.05.2017 16:01:17

Допълнително споразумение към договор VII-7-18/16.05.2016 г. - 26.05.2017 16:01:22

Допълнително споразумение към договор VII-7-19/16.05.2016 г. - 26.05.2017 16:01:25

Допълнително споразумение към договор VII-7-20/16.05.2016 г. - 26.05.2017 16:01:29

Допълнително споразумение към договор VII-7-21/16.05.2016 г. - 26.05.2017 16:01:32

Допълнително споразумение към догов:ор VII-7-22/16.05.2016 г. - 26.05.2017 16:01:35

Допълнително споразумение към договор VII-7-23/16.05.2016 г. - 26.05.2017 16:01:38

Допълнително споразумение към договор VII-7-24/16.05.2016 г. - 26.05.2017 16:01:40

Допълнително споразумение към договор VII-7-21/16.05.2016 г. - 23.10.2017 13:23:38

Обявление за приключване на договор VII-7-23 - 22.12.2017 12:58:14

Информация за плащане 27,03,2018 09:23:46

Информация за плащане 27,03,2018 09:26:48

Информация за плащане 27,03,2018 09:28:09

Информация за плащане 27,03,2018 09:29:33

Информация за плащане 27,03,2018 09:32:07

Информация за плащане 27,03,2018 09:35:11

Информация за плащане 27,03,2018 09:36:13

Информация за плащане 16,01,2019 14:44:35

Информация за плащане 16,01,2019 14:47:18

Информация за плащане 16,01,2019 14:49:50

Информация за плащане 17,01,2019 08:49:42

Информация за плащане 17,01,2019 08:51:07

Информация за плащане 17,01,2019 08:52:40

Информация за плащане 17,01,2019 08:54:03

 

Обявление за приключване на договор VII-7-21 - 18.01.2019 13:19:39

Обявление за приключване на договор VII-7-20 - 18.01.2019  13:19:21

Обявление за приключване на договор VII-7-19 - 18.01.2019  13:19:09

Обявление за приключване на договор VII-7-18 - 18.01.2019 13:18:54

Обявление за приключване на договор VII-7-17 - 18.01.2019 13:06:42

Обявление за приключване на договор VII-7-24 - 18.01.2019 13:20:13

Обявление за приключване на договор VII-7-22- 18.01.2019 13:19:56

Обявление за приключване на договор VII-7-15 - 24.01.2019

Обявление за приключване на договор VII-7-14 - 24.01.2019

Обявление за приключване на договор VII-7-16 - 24.01.2019

Информация за плащане 25,01,2019 09:57:20

Информация за плащане 25,01,2019 09:58:51

Информация за плащане 25,01,2019 10:00:19« Обратно към всички поръчки