Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

„Доставка на разтвори и сух бикарбонат за нуждите на отделение по хемодиализа в Болница “Лозенец " по обособени позиции

Номер в РОП: 0684-2016-0006
Обявление за обществена поръчка VII-6-1 от 22.01.2016 г. - 22.01.2016 15:51:30
Решение VII-6-2 от 20.01.2016 г. - 22.01.2016 15:52:22

Документация - 22.01.2016 15:56:37
Техническа спецификация - 22.01.2016 15:52:35
Техническо предложение -  22.01.2016 15:52:58
Ценово предложение -  22.01.2016 15:53:10
Срок за получаване на оферти: 22.02.2016 г.  Час: 16:30
Условия при отваряне на офертите:
Дата: 23.02.2016 г.  Час: 10:00
Място: Административната зала на болница "Лозенец"
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Доклад VII-6-5 от 01.03.2016 г. - 01.03.2016 13:26:07

Протокол VII-6-6 от 01.03.2016 г. - 01.03.2016 13:27:13

Доклад VII-6-7 от 16.03.2016 г. - 16.03.2016 15:49:40

Протокол VII-6-8 от 16.03.2016 г. - 16.03.2016 15:50:53

Решение VII-6-9 от 16.03.2016 г. - 16.03.2016 16:14:37

Решение за прекратяване - 16.03.2016 15:51:12

Информация за гаранция -12.04.2016 11:32:25« Обратно към всички поръчки