Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Рамково споразумение за доставка на резервни части еквивалентни за уредби с източници на йонизиращи лъчения, магнитен резонанс и ехографски апарати, периферни устройства към тях” по обособени позиции, за период от 36 месеца от сключване на договор

1. Документация
2. Техническо предложение
3. Обособени позиции

ЦЕНА НА ДОКУМЕНТИТЕ – 6 (ШЕСТ) НЕВЪЗСТАНОВИМИ ЛЕВА с ДДС, ПЛАТИМИ В КАСАТА НА БОЛНИЦАТА

Документацията се закупува от - 07.08.2012г.
Срок за закупуване на документация - до 16.30 часа  на 20.08.2012 година
Срок за подаване на офертата за участие – до 16.30 часа на 30.08.2012 година
Разглеждане на предложенията - 10.00 часа на 05.09.2012 година

Гаранция за участие в процедурата е:
- за обособена позиция I – „Магнитно –резонансен томограф” -  сума в размер на 2000.00 /две хиляди / лева
- за обособена позиция II- Компютърен томограф /скенер/ - сума в размер на 1000.00 /хиляда/ лева
- за обособена позиция III- Ангиографски апарати – сума в размер на 5000.00 /пет хиляди / лева
- за обособена позиция IV – Рентгенови апарати – сума в размер на 2000.00 /две хиляди / лева
- за обособена позиция V- Ехогрфски апарати – сума в размер на 500.00 /петстотин/ лева
- за обособена позиция VI - Периферни устройства: проявителна машина, принтери – сума в размер на 200.00 /двеста/ лева
- за обособена позиция VII - Инжектори – сума в размер на 300.00 /триста/ лева
- за обособена позиция VIII - Климатични инсталации за магнитния резонанс – сума в размер на 200.00 /двеста/ лева« Обратно към всички поръчки