Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

“Доставка на общоболнични медицински изделия /консумативи/ по обособени позиции”

 

Номер в РОП: 0684-2016-0005
Обявление за обществена поръчка VII-5-1 от 20.01.2016 г. - 20.01.2016 15:41:20
Решение VII-5-2 от 20.01.2016 г. - 20.01.2016 15:41:41

Документация - 20.01.2016 15:36:31
Техническа спецификация - 20.01.2016 15:37:00 
Техническо предложение - 20.01.2016 15:37:22 
Ценово предложение - 20.01.2016 15:37:34 
Срок за получаване на оферти: 15.02.2016 г.  Час: 16:30
Условия при отваряне на офертите:
Дата: 16.02.2016 г.  Час: 10:00
Място: Административната зала на болница "Лозенец"
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Разяснение VII-5-4 04.02.2016 14:58:43

Доклад VII-5-22 08.03.2016 16:11:44

Протокол VII-5-23 08.03.2016 16:12:18

Информация за гаранция 29.03.2016 14:42:16

Резултати от комплексната оценката на техническите предложения на участниците - 12.05.2016 13:52:34

Отваряне на ценови предложения:

На 16.05.2016 г. в 14.00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:“Доставка на общоболнични медицински изделия /консумативи/ по обособени позиции”

Протокол VII-5-61 - 07.06.2016 16:57:07

Протокол VII-5-74 - 07.06.2016 16:57:26

Решение VII-5-75 - 07.06.2016 16:57:51

Решение за частично прекратяване VII-5-87/20.06.2016 г. - 20.06.2016 16:24:33

Решение за частично прекратяване VII-5-88/20.06.2016 г. - 20.06.2016 16:25:02

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГАРАНЦИЯ 27.06.2016 14:07:34

Информация за гаранция 27.07.2016 13:13:37

Договор VII-5-97 - 28.07.2016 16:40:45

Договор VII-5-98 - 28.07.2016 16:41:03

Договор VII-5-99 - 28.07.2016 16:41:27

Договор VII-5-101 - 28.07.2016 16:41:39

Договор VII-5-102 - 28.07.2016 16:41:53

Договор VII-5-103 - 28.07.2016 16:42:06

Договор VII-5-104 - 28.07.2016 16:42:22

Договор VII-5-105 - 28.07.2016 16:42:37

Договор VII-5-106 - 28.07.2016 16:43:13

Договор VII-5-107 - 28.07.2016 16:43:26

Договор VII-5-108 - 28.07.2016 16:43:42

Договор VII-5-109 - 28.07.2016 16:43:59

Договор VII-5-110 - 28.07.2016 16:44:15

Договор VII-5-113 - 28.07.2016 16:44:31

Договор VII-5-114 - 28.07.2016 16:44:52

Договор VII-5-115 - 28.07.2016 16:45:10

Договор VII-5-116 - 28.07.2016 16:45:27

Договор VII-5-117 - 28.07.2016 16:45:43

Договор VII-5-118 - 28.07.2016 16:45:58

Договор VII-5-119 - 28.07.2016 16:46:19

Договор VII-5-120 - 28.07.2016 16:46:36

Договор VII-5-121 - 28.07.2016 16:46:51

Договор VII-5-122 - 28.07.2016 16:47:06

Договор VII-5-123 - 28.07.2016 16:47:33

Договор VII-5-124 - 28.07.2016 16:47:51

Договор VII-5-125 - 28.07.2016 16:48:09

Договор VII-5-126 - 28.07.2016 16:48:24

Договор VII-5-127 - 28.07.2016 16:48:39

Договор VII-5-134 - 28.07.2016 16:48:55

Договор VII-5-135 - 28.07.2016 16:49:09

Договор VII-5-137 - 28.07.2016 16:49:27

Договор VII-5-138 - 28.07.2016 16:49:44

Договор VII-5-139 - 28.07.2016 16:50:02

Обявление за възложена поръчка - 28.07.2016 16:50:18

Информация за плащане - 16.12.2016  11:29:34

Информация за плащане 16.12.2016  11:35:10

Информация за плащане 16.12.2016  11:43:02

Информация за плащане 16.12.2016  12:00:06

Информация за плащане 16.12.2016  13:09:03

Информация за плащане 16.12.2016  13:46:31

Информация за плащане 16.12.2016 13:49:36

Информация за плащане 16.12.2016  13:52:29

Информация за плащане 16.12.2016  13:59:40

Информация за плащане 16.12.2016  17:18:50

Информация за плащане 16.12.2016  17:24:14

Информация за плащане 16.12.2016  17:36:55

Информация за плащане 16.12.2016  17:39:44

Информация за плащане 16.12.2016  17:42:41

Информация за плащане 16.12.2016  17:45:32

Информация за плащане 16.12.2016  17:48:33

Информация за плащане 16.12.2016  17:51:00

Информация за плащане 16.12.2016  17:53:25

Информация за плащане 16.12.2016  17:59:24

Информация за плащане 20.12.2016 9:25:51

Информация за плащане 22.12.2016 13:52:55

Информация за плащане 22.12.2016 14:40:32

Информация за плащане 22.12.2016 14:50:05

Информация за плащане 22.12.2016 14:53:39

Информация за плащане 05.01.2017 10:14:31

Допълнително споразумение към договор VII-5-101 19.06.2017 13:03:36

Допълнително споразумение към договор VII-5-102 19.06.2017 13:04:12

Допълнително споразумение към договор VII-5-103 19.06.2017 13:04:37

Допълнително споразумение към договор VII-5-104 19.06.2017 13:05:04

Допълнително споразумение към договор VII-5-105 19.06.2017 13:05:38

Допълнително споразумение към договор VII-5-106 19.06.2017 13:05:57

Допълнително споразумение към договор VII-5-107 19.06.2017 13:06:09

Допълнително споразумение към договор VII-5-108 19.06.2017 13:06:24

Допълнително споразумение към договор VII-5-109 19.06.2017 13:06:43

Допълнително споразумение към договор VII-5-110 19.06.2017 13:07:08

Допълнително споразумение към договор VII-5-113 19.06.2017 13:07:29

Допълнително споразумение към договор VII-5-114 19.06.2017 13:07:49

Допълнително споразумение към договор VII-5-135 19.06.2017 13:08:10

Допълнително споразумение към договор VII-5-134 21.06.2017 09:08:29

Допълнително споразумение към договор VII-5-137 21.06.2017 09:10:27

Допълнително споразумение към договор VII-5-138 21.06.2017 09:10:49

Допълнително споразумение към договор VII-5-139 21.06.2017 09:11:05

Допълнително споразумение към договор VII-5-115 21.06.2017 09:11:23

Допълнително споразумение към договор VII-5-97 21.06.2017 09:09:51

Допълнително споразумение към договор VII-5-99 - 28.06.2017 17:09:17

Допълнително споразумение към договор VII-5-98 - 28.06.2017 17:09:52

Допълнително споразумение към договор VII-5-121 - 28.06.2017 17:10:19

Допълнително споразумение към договор VII-5-120 - 28.06.2017 17:10:34

Допълнително споразумение към договор VII-5-119 - 28.06.2017 17:10:50

Допълнително споразумение към договор VII-5-118 - 28.06.2017 17:11:04

Допълнително споразумение към договор VII-5-117 - 28.06.2017 17:15:49

Допълнително споразумение към договор VII-5-116 - 28.06.2017 17:16:16

Допълнително споразумение към договор VII-5-123 - 28.06.2017 17:16:33

Допълнително споразумение към договор VII-5-124 - 28.06.2017 17:16:50

Допълнително споразумение към договор VII-5-125 - 28.06.2017 17:17:15

Допълнително споразумение към договор VII-5-127 - 28.06.2017 17:17:32

Допълнително споразумение към договор VII-5-126 - 28.06.2017 17:17:46

Допълнително споразумение към договор VII-5-122 - 28.06.2017 17:17:59

Информация за плащане 05.07.2017 08:30:32

Информация за плащане 05.07.2017 08:45:58

Информация за плащане 05.07.2017 08:47:57

Информация за плащане 05.07.2017 08:49:29

Информация за плащане 05.07.2017 08:51:04

Информация за плащане 21,09,2017 14:22:16

Допълнително споразумение към договор VII-5-116/11.07.2016 г. - 21.11.2017 09:49:00

Допълнително споразумение към договор VII-5-138/19.07.2016 г. - 23.11.2017 10:05:12

Допълнително споразумение към договор VII-5-108/01.07.2016 г. - 23.11.2017 10:05:50

Допълнително споразумение към договор VII-5-113/07.07.2016 г. - 23.11.2017 10:06:10

Допълнително споразумение към договор VII-5-107/01.07.2016 г. - 23.11.2017 10:06:25

Допълнително споразумение към договор VII-5-126/12.07.2016 г. - 23.11.2017 10:06:42

Допълнително споразумение към договор VII-5-122/12.07.2016 г. - 23.11.2017 10:08:02

Информация за плащане 11.01.2018 15:36:55

Информация за плащане 11.01.2018 15:38:28

Информация за изпълнен договор VII-5-109 - 23.01.2018 16:38:48

Информация за плащане 01,02,2018 09:17:06

Информация за плащане 01,02,2018 09:19:41

Информация за плащане 01,02,2018 09:21:23

Информация за плащане 27,03,2018 09:38:50

Информация за плащане 27,03,2018 09:49:13

Информация за плащане 27,03,2018 09:51:25

Информация за плащане 27,03,2018 09:55:36

Информация за плащане 27,03,2018 09:17:32

Информация за плащане 27,03,2018 09:52:22

Обявление за приключване на договор VII-5-97 27.03.2018 15:17:00

Информация за гарнция 28,03,2018 13:47:23

Информация за гаранция 30,04,2018 09:24:37

Информация за плащане 31.07.2018 09:10:11

Обявление за приключване на договор VII-5-134 31.07.2018 15:28:45

Информация за плащане 17,01,2019 09:16:14

Информация за плащане 17,01,2019 09:18:16

Информация за плащане 17,01,2019 09:18:16

Информация за плащане 17,01,2019 09:21:18

Информация за плащане 17,01,2019 09:23:06

Информация за плащане 17,01,2019 09:24:44

Информация за плащане 17,01,2019 09:26:40

Обявление за приключване на договор VII-5-115 22.01.2019 14:29:23

Обявление за приключване на договор VII-5-135 22.01.2019 14:30:08

Информация за плащане 24,01,2019 09:06:37

Информация за плащне 24,01,2019 09:08:10

Информация за плащане 24,01,2019 09:09:30

Информация за плащане 24,01,2019 09:11:07

Информация за плащане 24,01,2019 09:11:42

Информация за плащане 25,01,2019 08:43:52

Информация за плащане 25,01,2019 08:45:56

Информация за плащане 25,01,2019 08:47:19

Информация за плащане 25,01,2019 08:48:46

Информация за плащане 25,01,2019 09:43:51

Информация за плащане 25,01,2019 09:45:49

Информация за плащане 25,01,2019 09:47:17

Информация за плащане 25,01,2019 09:48:42

Информация за плащане 25,01,2019 09:50:17

Информация за плащане 25,01,2019 09:51:38

Информация за плащане 25,01,2019 09:53:47

Обявление за приключване на договор VII-5-114 -  05.02.2019 15:14:22

Обявление за приключване на договор VII-5-110 -  05.02.2019 15 15:48

Обявление за приключване на договор VII-5-108 -  05.02.2019 15:17:09

Обявление за приключване на договор VII-5-106 -  05.02.2019 15:18:12

Обявление за приключване на договор VII-5-105 -  05.02.2019 15:19:21

Обявление за приключване на договор VII-5-104 -  05.02.2019 15:20:26

Обявление за приключване на договор VII-5-103 -  05.02.2019 15:21:33

Обявление за приключване на договор VII-5-102 -  05.02.2019 15:23:00

Обявление за приключване на договор VII-5-107 -  05.02.2019 15:23:00

Обявление за приключване на договор VII-5-101 - 05.02.2019 15:26:22

Обявление за приключване на договор VII-5-139 - 05.02.2019 15:28:09

Обявление за приключване на договор VII-5-113 05.02.2019 15:29:07

Обявление за приключване на договор VII-5-138 05.02.2019 15:30:49

Обявление за приключване на договор VII-5-137 - 05.02.2019 15:31:39

Обявление за приключване на договор VII-5-124 -  05.02.2019 15:32:26

Обявление за приключване на договор VII-5-125 05.02.2019 15:33:16

Обявление за приключване на договор VII-5-126 05.02.2019 15:35:13

Обявление за приключване на договор VII-5-122 05.02.2019 15:36:19

Обявление за приключване на договор VII-5-127 -  05.02.2019 15:37:20

Обявление за приключване на договор VII-5-123 -  05.02.2019 15:38:31

Обявление за приключване на договор VII-5-99 -  05.02.2019 15:39:45

Обявление за приключване на договор VII-5-98 -  05.02.2019 15:40:40

Обявление за приключване на договор VII-5-121 - 18.10.2019

Обявление за приключване на договор VII-5-118 - 18.10.2019

Обявление за приключване на договор VII-5-116 - 18.10.2019

Обявление за приключване на договор VII-5-117 - 18.10.2019

Обявление за приключване на договор VII-5-119 - 18.10.2019

Обявление за приключване на договор VII-5-120 - 18.10.2019

 « Обратно към всички поръчки