Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

“Доставка на медицински изделия, инструменти и консумативи за урология и за ендоскопска, лапароскопска и бронхоскопска апаратура”

Номер в РОП: 0684-2016-0004

Обявление за обществена поръчка VII-4-1 от 15.01.2016 г. - 15.01.2016 15:54:15

Решение VII-4-2 от 15.01.2016 г. - 15.01.2016 15:52:59


Документация 15.01.2016 15:55:17

Техническа спецификация 15.01.2016 15:56:25

Техническо предложение 15.01.2016 15:56:38

Ценово предложение 15.01.2016 15:56:48

Срок за получаване на оферти: 09.02.2016 г.  Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 10.02.2016 г.  Час: 10:00

Място: Административната зала на болница "Лозенец"

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Резултати от комплексната оценката на техническите предложения на участниците:

Обособена позиция

Участник

Комплексна оценка на техническите предложения

I

Инструменти и консумативи за ендоскопи, за налични видеоскопи:
Дуоденоскоп, модел-JJF-160VT;
Гастроскоп, модел-GIF-H180;
Колоноскоп, модел-CF-H180 или еквивалентни на тях модели

„ИНФОМЕД” ЕООД

 

40.00

II

Лапароскопски инструменти и консумативи за еднократна употреба

„МЕДИМЕКС - П” EООД

40.00

III

Лапароскопски инструменти и консумативи за лапароскопска система Storz или еквивалентена

„ЕЛ-ДОРА” ЕООД

40.00

V

Инструменти и консумативи за бронхоскопи Storz  или еквивалентни

„ЕЛ-ДОРА” ЕООД

40.00


Съобщение: На 26.02.2016 г. от 10.00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на медицински изделия, инструменти и консумативи за урология и за ендоскопска, лапароскопска и бронхоскопска апаратура”

Протокол VII-4-8 - 23.03.2016 13:01:01

Протокол VII-4-10 - 23.03.2016 13:27:51

Решение VII-4-11 - 23.03.2016 13:28:10

Решение VII-4-23 - 03.05.2016 15:00:59

Обявление за възложена поръчка - 03.05.2016 16:30:34

Договор VII-4 -18 - 03.05.2016 16:31:26

Договор VII-4 -19 - 03.05.2016 16:32:00

Договор VII-4 -20 - 03.05.2016 16:32:18

Информация за гаранция -05,05,2016 11:31:55

Информация за гаранция -30.05.2016 14:29:59

Договор VII-4-25 - 02.06.2016 12:55:00

Обявление за възложена поръчка - 02.06.2016 12:55:44

Информация за плащане 15.12.2016 14:33:13

Информация за плащане 16.12.2016  13:42:23

Информация за плащане 20.12.2016  10:10:01

Допълнително споразумение към договор VII-4-25 26.04.2017 09:03:14

Допълнително споразумение към договор VII-4-20 26.04.2017 09:04:54

Допълнително споразумение към договор VII-4-19 26.04.2017 09:05:16

Допълнително споразумение към договор VII-4-18 26.04.2017 09:05:42

Допълнително споразумение към договор VII-4-20/21.04.2016 г. - 02.06.2017 14:55:58

Допълнително споразумение към договор VII-4-20/21.04.2016 г. - 26.07.2017 16:39:12

Информация за гаранция 03,11,2017 15:45:07

Информация за изпълнението на договор VII-4-19 - 09.11.2017 14:28:38

Допълнително споразумение към договор VII-4-25/25.05.2016 г. - 21.11.2017 10:14:04

информация за гарнция 30,04,2018 09:54:30

Информация за плащане 25,01,2019 08:50:36

Обявление за приключване на договор VII-4-20 - 25.01.2019

Обявление за приключване на договор VII-4-25 - 05.02.2019 15:55:32

 

 « Обратно към всички поръчки