Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

“Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Болница “Лозенец”“ за период от 12 месеца

Номер в РОП: 00684-2016-0002
Обявление за обществена поръчка: VII-2-1 от 11.01.2016 г. - 11.01.2016 15:46:11
Решение номер: VII-2-2 от 11.01.2016 г. -11.01.2016 15:46:34
Документация - 11.01.2016 15:46:47 
Техническа спецификация - 11.01.2016 15:47:10

Гаранции за участие в открита процедура - 11.01.2016 15:47:31

Софтуерен продукт ЗОП Анализатор + за автоматично управление на процедури по ЗОП

Указания за работа със софтуерен продукт ЗОП Анализатор +

Срок за получаване на оферти: 05.02.2016 г.  Час: 16:30
Условия при отваряне на офертите:
Дата: 08.02.2016 г.  Час: 10:00
Място: Административната зала на болница "Лозенец"
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Разяснение 22.01.2016 14:10:37

Протокол VII-2-21/18.02.2016 - 18.02.2016 15:35:16

Информация за връщане на гаранция -18.02.2016 16:03:37

Информация за гаранция -08.03.2016. 07:45:48

На 08.04.2016 г. в 15,00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Болница “Лозенец”“ за период от 12 месеца

Доклад 22.04.2016 16:59:08

Протокол VII-2-30 22.04.2016 16:59:38

Доклад 22.04.2016 16:59:52

Протокол VII-2-32 22.04.2016 17:00:25

Доклад 22.04.2016 17:00:47

Протокол VII-2-34 22.04.2016 17:01:04

Решение за прекратяване 22.04.2016 17:01:25

Информация за гаранция 12.05.2016 13:54:59« Обратно към всички поръчки