Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Доставка на професионални хигиенни почистващи уреди и консумативи за нуждите на болница „Лозенец”” за срок от 12 месеца

Номер в РОП: 00684-2016-0001

Обявление за обществена поръчка VII-1-1 от 08.01.2016 г. - 08.01.2016 16:08:01

Решение VII-1-2 от 08.01.2016 г. - 08.01.2016 16:07:32


Документация 08.01.2016 16:09:15

Техническа спецификация 08.01.2016 16:10:03

Техническо предложение 08.01.2016 16:10:21

Ценово предложение 08.01.2016 16:10:33

Срок за получаване на оферти: 02.02.2016 г.  Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 03.02.2016 г.

Час: 10:00

Място: Административната зала на болница "Лозенец"

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Протокол VII-1-16/22.02.2016 г. 22.02.2016 15:46:48

Съобщение: На 27.05.2016 г. в 10.00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на професионални хигиенни почистващи уреди и консумативи за нуждите на  болница „Лозенец”” за срок от 12 месеца

Протокол VII-1-41/19.05.2016 г. - 06.06.2016 13:54:36

Протокол VII-1-61/01.06.2016 г. - 06.06.2016 13:55:02

Решение VII-1-69/06.06.2016 г. - 06.06.2016 13:55:19

Решение за частично прекратяване VII-1-72/07.06.2016 г. - 07.06.2016 14:06:16

информация за гаранция 17.06.2016 15:54:03

Информация гаранция 20.07.2016 16:13:38

Договор VII-1-84/ 04.07.2016 г. - 27.07.2016 16:13:11

Договор VII-1-85/05.07.2016 г. - 27.07.2016 16:14:11

Договор VII-1-86/05.07.2016 г. -  27.07.2016 16:13:41

Договор VII-1-87/05.07.2016 г. - 27.07.2016 16:12:39

Договор VII-1-88/05.07.2016 г. - 27.07.2016 16:14:25

Договор VII-1-91/19.07.2016 г. - 27.07.2016 16:13:56

Договор VII-1-92/19.07.2016 г. - 27.07.2016 16:13:26

Договор VII-1-93/19.07.2016 г. - 27.07.2016 16:11:13

Договор VII-1-94/19.07.2016 г. - 27.07.2016 16:14:39

Обявление за възложена поръчка - 27.07.2016 16:51:44

Информация за плащане - 22.12.2016 16:10:17

Информация за плащане - 22.12.2016  16:14:27

Информация за плащане - 22.12.2016  16:19:20

Информация за плащане - 22.12.2016  16:22:33

Информация за плащане - 22.12.2016  16:25:12

Информация за плащане - 22.12.2016  16:28:22

Информация за плащане - 22.12.2016  16:31:42

Информация за плащане - 23.12.2016  09:00:46

Информация за плащане -14.03.2017 14:25:06

Информация за плащане -14.032017  14:25:46

Информация за плащане-06.06.2017 14:40:46

Информация за плащане 06.06.2017 14:48:36

Информация за плащане 06.06.2017 14:50:19

Информация за плащане 04,08,2017 14:00:49

Информация за гаранция 08.08.2017 14:13:54

Информация за изпълнен договор VII-1-88 11.08.2017 10:26:35

информация за плащане 21.09.2017 14:12:38

Информация за изпълнен договор VII-1-84/04.07.2016 г. - 25.09.2017 15:27:35

Информация за гаранция 26,09,2017 15:28:01

Информация за плащане 13,03,2018 14:59:40

Информация за плащане 13,03,2018 15:02:47

Информация за плащане 13,03,2018 15:04:10

Информация за гаранция 16,03,2018 15:18:17

Информация за гаранция 16,03,2018 15:20:13

Информация за гарнция 16,03,2018 15:22:16

Информация за изпълнен договор VII-1-91/19.07.2016 г. - 19.03.2018 14:55:12

Информация за изпълнен договор VII-1-92/19.07.2016 г. - 19.03.2018 14:55:52

Информация за изпълнен договор VII-1-93/19.07.2016 г.19.03.2018 14:56:14

Информация за гарнция 30,04,2018 09:50:32

Информация за плащане 09,01,2019 15:03:12

Инфо,мация за п.ащане 09,01,2019 14:59:50

Информация за плащане 09,01,2019 15:06:27

Информация за плащане 09,01,2019 15:07:57

Информация за изпълнен договор VII-1 86 - 14.01.2019 14:40:21

Информация за изпълнен договор VII-1-85 - 14.01.2019 14:41:16

Информация за изпълнен договор VII-1-94 - 14.01.2019 14:41:40

Информация за изпълнен договор VII-1-87 - 14.01.2019 14:42:14« Обратно към всички поръчки