Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

“Доставка на ангиографски консумативи по обособени позиции”

Номер в РОП: 00684-2015-0022
Обявление за обществена поръчка VII-28-1 от 12.11.2015 г.
Решение VII-28-2 от 12.11.2015 г.

Документация 12.11.2015 15:54:21
Техническа спецификация 12.11.2015 15:54:51
Техническо предложение 12.11.2015 15:55:08
Ценово предложение 12.11.2015 15:55:22
Срок за получаване на оферти: 07.12.2015г.  Час: 16:30
Условия при отваряне на офертите:
Дата: 08.12.2015 г.  Час: 10:00
Място: Административната зала на болница "Лозенец"
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Резултати от комплексната оценката на техническите предложения на участниците:

Обособена позиция

Участник

Комплексна оценка на техническите предложения

I Водачи и аксесоари

„Вега Медикал“ ООД

40.00

II Катетри

„Вега Медикал“ ООД

40.00

III Интродюсери

„Вега Медикал“ ООД

40.00

IV Балони

„Вега Медикал“ ООД

40.00

V Стентове

„Вега Медикал“ ООД

40.00

VI Емболизиращи частици, спирали и филтри

„Вега Медикал“ ООД

40.00

VII Специални катетри и устройства

„Новимед“ ООД

40.00

VIII Ресинхронизираща система за стимулация CRT

„Прохелт“ ЕООД

40.00

 

Отваряне на ценови предложения:

На 11.03.2016 г. в 14.00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на ангиографски консумативи по обособени позиции”

Протокол VII-28-8 - 22.03.2016 14:52:53

Протокол VII-28-10 - 22.03.2016 14:23:02

Решение VII-28- 11 - 22.03.2016 14:21:53

Информация за гаранция -22,04,2016 15:43:28

Информация за гаранция -26.04.2016 14:42:20

Обявление за възложена поръчка - 03.05.2016 16:17:26

Договор VII-28-17 - 03.05.2016 16:18:32

Договор VII-28-19 - 03.05.2016 16:18:57

Договор VII-28-23 - 03.05.2016 16:19:13

Договор VII-28-24 - 03.05.2016 16:19:27

Договор VII-28-25 - 03.05.2016 16:19:42

Договор VII-28-26 - 03.05.2016 16:19:55

Договор VII-28-27 - 03.05.2016 16:20:07

Договор VII-28-28 - 03.05.2016 16:20:20

Информация за гаранция - 05,05,2016 08:36:15

Информация за плащане 09.09.2016 15:43:43

Информация за плащане 09.09.2016 15:46:14

Информация за плащане 09.09.2016 15:47:49

Информация за плащане 09.09.2016 15:49:48

Информация за плащане 09.09.2016 15:51:33

Информация за плащане 15.12.2016  16:36:50

Информация за плащане 15.12.2016  16:42:56

Информация за плащане 15.12.2016  16:53:20

Информация за плащане 16.12.2016  08:53:09

Информация за плащане 16.12.2016  08:57:30

Допълнително споразумение към договор VII-28-17/21.04.2016 г. - 15.03.2017 13:47:26

Допълнително споразумение към договор VII-28-19/22.04.2016 г. - 17.03.2017 14:44:27

Допълнително споразумение към договор VII-28-23/27.04.2016 - 24.03.2017 09:25:50

Допълнително споразумение към договор VII-28-24/27.04.2016 - 24.03.2017 09:26:34

Допълнително споразумение към договор VII-28-25/27.04.2016 - 24.03.2017 09:28:10

Допълнително споразумение към договор VII-28-26/27.04.2016 - 24.03.2017 09:28:30

Допълнително споразумение към договор VII-28-27/27.04.2016 - 24.03.2017 09:29:02

Допълнително споразумение към договор VII-28-28/27.04.2016 - 24.03.2017 09:29:47

Информация за гаранция 03,11,2017 15:42:31

Поправка 10.11.2017 10:17:38

Информация за изпълнението на договор VII-28-28 - 09.11.2017 14:59:23

Информация за изпълнението на договор VII-28-19 - 22.01.2018 13:17:13

Информация за гаранция 26,01,2018 15:38:38

Информация за плащане 01,02,2018 09:02:14

Информация за изпълнението на договор VII-28-17/21.04.2016 - 01.02.2018 16:25:12

Информация за гаранция 01,02,2018 16:27:10

Информация за плащане 27,03,2018 10:14:58

Информация за плащане 27,03,2018 10:17:09

Информация за плащане 27,03,2018 10:18:41

Информация за плащане 27,03,2018 10:20:33

Информация за плащане 27,03,2018 10:21:58

Информация за изпълнението на договор VII-28-23 - 24.01.2019 13: 42

Информация за плащане 25,01,2019 10:08:45

Информация за плащане 25,01,2019 10:10:27

Информация за плащане 25,01,2019 10:13:57

Информация за плащане 25,01,2019 10:15:25

Информация за плащане 25,01,2019 10:16:42

Обявление за приключване на договор VII-28-26 - 01.02.2019 15:30:47

Обявление за приключване на договор VII-28-27 - 01.02.2019 16:12:44

Обявление за приключване на договор VII-28-24 - 01.02.2019 16:13:22

Обявление за приключване на договор VII-28-25 - 01.02.2019 16:13:50« Обратно към всички поръчки