Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

“Доставка на детергенти за перални и съдомиялни машини и химическо чистене в Университетска болница „Лозенец“ за период от 12 месеца”

Номер в РОП: 00684-2015-0021
Обявление за обществена поръчка VII-27-1 от 13.10.2015 г.
Решение VII-27-2 от 13.10.2015 г.
Документация 13.10.2015 14:31:12
Техническа спецификация 13.10.2015 14:31:39
Техническо предложение 13.10.2015 14:32:04
Ценово предложение 13.10.2015 14:32:19
Срок за получаване на оферти: 09.11.2015г.  Час: 16:30
Условия при отваряне на офертите:
Дата: 10.11.2015 г.  Час: 10:00
Място: Административната зала на болница "Лозенец"
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Съобщение: Поради не работеща формула за изчисляване в ценовото предложение, моля да изтеглите отново образеца на приложението от тук:

Ценово предложение 29.10.2015 16:31:34

Доклад VII-27-5 12.11.2015 14:01:11

Протокол VII-27-6 12.11.2015 14:01:52

Резултати от оценката на техническите предложения:

Обособена позиция 1: Детергенти, еквивалентни за перални машини ELECTOLUX WSB4250H - Участникът "Медилон" ЕООД - 30 т.

Обособена позиция 2: Детергенти, еквивалентни за съдомиялни машини Meiko FV 250.2 и чашемиялни машини Meiko EkoStar 545 D - Участникът "Медилон" ЕООД - 30 т.

Обособена позиция 3: Консумативи и препарати, еквивалентни за машина за химическо чистене Renzacci Prog 20 - Участникът "Медилон" ЕООД - 30 т.

На 18.11.2015 г. от 10.00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Доставка на  детергенти за перални и съдомиялни машини и химическо чистене в Университетска болница „Лозенец“ за период от 12 месеца”

Доклад VII-27-7 10.12.2015 15:28:19

Протокол VII-27- 8 10.12.2015 15:31:21

Решение VII-27- 9 10.12.2015 15:31:34

Информация за освобождаване на гаранция 14.01.2016 13:43:16

Обявление за възложена поръчка 19.01.2016 15:52:55

Договор VII-27-12 от 13.01.2016 г. 19.01.2016 15:53:35

Договор VII-27-13 от 13.01.2016 г. 19.01.2016 15:53:58

Договор VII-27-14 от 13.01.2016 г. 19.01.2016 15:54:14

Допълнително споразумение към Договор VII-27-12/13.01.2016 г. - 01.11.2016

Информация за плащане 23.12.2016 11:45:23

Информация за плащане 23.12.2016 12:44:37

Информация за гаранция 17.01.2017 16:15:16

Информация за гаранция 17.01.2017 16:17:35

Информация за гаранция 17.01.2017 16:28:30

Информация за изпълнение на договора VII-27-12 18.01.2017 14:59:25

Информация за изпълнение на договора VII-27-13 18.01.2017 14:58:37

Информация за изпълнение на договора VII-27-14 18.01.2017 14:59:38« Обратно към всички поръчки