Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Доставка на консумативи за лаборатории по обособени позиции

Номер в РОП: 00684-2015-0020

Обявление за обществена поръчка VII-25-1 от 13.10.2015 г.

Решение VII-25-2 от 13.10.2015 г.

Документация 13.10.2015 14:19:51

Техническа спецификация 13.10.2015 14:21:42 - 23.10.2015 08:16:46

Техническо предложение 13.10.2015 14:21:58 - 23.10.2015 08:17:14

Ценово предложение 13.10.2015 14:22:34 - 23.10.2015 08:18:00

Срок за получаване на оферти: 09.11.2015г.  Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 10.11.2015 г.  Час: 10:00

Място: Административната зала на болница "Лозенец"

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Разяснения по чл. 29 ал. 1 от ЗОП съгласно чл. 29 ал. 2 от ЗОП - 19.10.2015 15:40:54

Решение за промяна VII-25-5 от 22.10.2015 г. - 23.10.2015 08:14:50

Съобщение: Поради извършените промени в техническата спецификация за обособена позиция XXI „Консумативи и реактиви еквивалентни за „ARCHITECT ci 8200” - апарат за изследване на хормони, метаболизъм, микроелементи, молекулярно - биологични показатели, спешна диагностика на сърдечни маркери и други допълнителни тестове“, моля да изтеглите отново техническа спецификация, техническо предложение и ценово предложение от тук:

Техническа спецификация 23.10.2015 08:16:46

Техническо предложение 23.10.2015 08:17:14

Ценово предложение 23.10.2015 08:18:00

Доклад VII-25-17/10.12.2015 г. 10.12.2015 16:17:19

Протокол VII-25-18/10.12.2015 г.   10.12.2015 16:17:56

Съобщение:

На 18.02.2016 г. от 10.00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на консумативи за лаборатории по обособени позиции"

Протокол VII-25-24/15.02.2016 г. - 10.03.2016 15:45:02

Протокол VII-25-26/09.03.2016 г. - 10.03.2016 15:45:25

Решение VII-25-27/10.03.2016 г. - 10.03.2016 15:45:41

Решение за частично прекратяване VII-25-28/11.03.2016 г. - 11.03.2016 16:03:27

Информация за гаранция 29.03.2016 - 14:38:58

Информация за гаранция 12.04.2016 -11:27:42

Информация за гаранция 27.04.2016 10:57:19

Обявление за възложена поръчка 28.04.2016 11:58:56

Договор VII-25-41 28.04.2016 12:00:32

Договор VII-25-42 28.04.2016 12:00:12

Договор VII-25-43 28.04.2016 12:00:48

Договор VII-25-44 28.04.2016 11:59:42

Договор VII-25-45 28.04.2016 12:01:27

Договор VII-25-46 28.04.2016 12:01:49

Договор VII-25-47 28.04.2016 12:03:19

Договор VII-25-49 28.04.2016 12:02:14

Договор VII-25-50 28.04.2016 12:02:25

Договор VII-25-51 28.04.2016 12:02:38

Договор VII-25-52 28.04.2016 12:02:50

Договор VII-25-53 28.04.2016 12:03:03

Договор VII-25-54 28.04.2016 12:03:57

Договор VII-25-59 28.04.2016 12:01:02

Договор VII-25-60 28.04.2016 12:02:02

Договор VII-25-61 28.04.2016 12:03:36

Обявление за възложена поръчка - 05.05.2016 11:48:01

Договор VII-25-65 - 05.05.2016 11:48:48

Информация за гаранция 09.05.2016 08:50:23

Информация за плащане 15.12.2016  15:06:53

Информация за плащане 15.12.2016 15:13:10

Информация за плащане 15.12.2016  15:19:06

Информация за плащане 15.12.2016 15:23:27

Информация за плащане 15.12.2016  15:29:17

Информация за плащане 15.12.2016 15:39:59

Информация за плащане 15.12.2016 16:07:03

Информация за плащане 15.12.2016 16:08:00

Информация за плащане 15.12.2016  16:14:49

Информация за плащане 15.12.2016 16:12:45

Информация за пплащане 15.12.2016 16:17:25

Информация за плащане 15.12.2016  16:20:08

Информация за плащане 15.12.2016 16:22:31

Информация за плащане 15.12.2016  16:24:31

Информация за плащане 15.12.2016  16:27:56

Информация за плащане 16.12.2016 17:14:03

Информация за плащане 16.12.2016  18:14:25

Информация за плащане 05.01.2017  10:11:17

Допълнително споразумение към Договор VII-25-42/07.04.2016 г. - 24.03.2017 09:20:17

Допълнително споразумение към Договор VII-25-59/21.04.2016 г. - 27.03.2017 15:26:29

Допълнително споразумение към Договор VII-25-60/21.04.2016 г. - 27.03.2017 15:27:01

Допълнително споразумение към Договор VII-25-61/21.04.2016 г. - 27.03.2017 15:27:20

Допълнително споразумение към Договор VII-25-41/06.04.2016 г. - 28.03.2017 11:08:34

Допълнително споразумение към Договор VII-25-50/11.04.2016 г. - 04.04.2017 11:30:04

Допълнително споразумение към Договор VII-25-49/11.04.2016 г. - 04.04.2017 11:32:01

Допълнително споразумение към Договор VII-25-51/11.04.2016 г. - 04.04.2017 11:32:18

Допълнително споразумение към Договор VII-25-52/11.04.2016 г. - 04.04.2017 11:32:51

Допълнително споразумение към Договор VII-25-53/11.04.2016 г. - 04.04.2017 11:33:14

Допълнително споразумение към Договор VII-25-54/11.04.2016 г. - 04.04.2017 11:33:38

Допълнително споразумение към Договор VII-25-47/08.04.2016 г. - 04.04.2017 11:34:03

Допълнително споразумение към Договор VII-25-46/08.04.2016 г. - 04.04.2017 11:34:22

Допълнително споразумение към Договор VII-25-45/08.04.2016 г. - 04.04.2017 11:34:45

Допълнително споразумение към Договор VII-25-44/08.04.2016 г. - 04.04.2017 11:35:02

Допълнително споразумение към Договор VII-25-43/08.04.2016 г. - 04.04.2017 11:35:18

Допълнително споразумение към Договор VII-25-65/04.05.2016 г. - 19.04.2017 15:35:36

Информация за плащане 10.07.2017 09:48:55

Информация за плащане 10.07.2017 09:51:14

Допълнително споразумение към Договор VII-25-49/11.04.2016 г. - 27.07.2017 15:28:28

Информация за плащане 04,08,2017 11:04:17

Информация за плащане 04,08,2017 11:09:25

Информация за плащане 04.08,2017 11:10:14

Информация за плащане 04,08,2017 11,12,07

Информация за плащане 04,08,2017 11:13:19

Информация за плащане 04,08,2017 11:14:41

Информация за плащане 21.09.2017 14:28:16

Информация за плащане 25,10,2017 08:57:48

Информация за плащане 25,10,2017 09:01:00

Информация за плащане 25,10,2017  09:29:34

Информация за плащане 25,10,2017 09:27:00

Информация за плащане 25,10,2017 09:46:00

Информация за плащане 02,11,2017 10:11:35

Информация за гаранция 03,11,2017 15:47:03

Информация за изпълнението на договор VII-25-54 09.11.2017 14:27:09

Информация за изпълнението на договор VII-25-53 09.11.2017 14:28:12

иНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ 11.01.2018 15:26:38

Информация за гаранция 18.08.2018 16:14:23

Информация изпълнението на договор VII-25-41 22.01.2018 13:17:13

Информация за плащане 27,03,2018 10:01:06

Информация за гарнция 30,04,2018 09:43:12

Информация за плащане 31,07,2018 09:13:38

Информация за изпълнението на договор VII-25-65 31.07.2018 15:26:32

Информация за плащане 10.10.2018 09:15:12

Информация за плащане 10.10.2018.09:18:40

Информация за плащане 10.10.2018 09:20:30

Информация за плащане 10.10.2018 09:22:06

Информация за изпълнението на договор VII-25-49 22.10.2018 15:29:34

Информация за изпълнението на договор VII-25-50 22.10.2018 15:30:34

Информация за изпълнението на договор VII-25-51 22.10.2018 15:31:00

Информация за изпълнението на договор VII-25-52 22.10.2018 15:31:19

Обявление за приключване на договор VII-25-46 22.01.2019 14:26:55

Информация за плащане 24,01,2019 09:04:41

Обявление за приключване на договор VII-25-42 24.01.2019

Обявление за приключване на договор VII-25-61 -  24.01.2019

Обявление за приключване на договор VII-25-59 -  24.01.2019

Информация за плащане 25,01,2019 08:57:16

Информация за плащане 25,01,2019 08:58:56

Информация за плащане 25,01,2019 09:00:15

Информация за плащане 25,01,2019 09:08:12

Информация за плащане 25,01,2019 09:17:52

Информация за плащане 25,01,2019 09:20:06

Информация за плащане 25,01,2019 09:21:51

Информация за плащане 25,01,2019 09:23:28

Информация за плащане 25,01,2019 10:01:53

Обявление за приключване на договор VII-25-43 - 01.02.2019 13:33:52

Обявление за приключване на договор VII-25-60 - 01.02.2019 13:36:06

Обявление за приключване на договор VII-25-44 - 01.02.2019 13:36:33

Обявление за приключване на договор VII-25-47 - 01.02.2019 13:36:54

Обявление за приключване на договор VII-25-45 - 01.02.2019 15:28:26

Решение за одобряване на обявление за изменение VII-25-180 - 04.02.2019 16:42« Обратно към всички поръчки