Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

“Доставка на неразрешени за употреба в Република България лекарствени продукти за нуждите на болница „Лозенец““

Номер в РОП: 00684-2015-0018
Обявление за обществена поръчка VII-24-1 от 08.10.2015 г.
Решение VII-24-2 от 08.10.2015 г.

Решение за промяна VII-24-3 от 20.10.2015 г.
Документация 21.10.2015 08:35:53
Техническа спецификация 21.10.2015 08:18:14
Техническо предложение 21.10.2015 08:22:46
Ценово предложение 21.10.2015 08:23:01
Срок за получаване на оферти: 05.11.2015г.  Час: 16:30
Условия при отваряне на офертите:
Дата: 06.11.2015 г.  Час: 10:00
Място: Административната зала на болница "Лозенец"
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Доклад VII-24-7 24.11.2015 15:20:42

Протокол VII-24-8 24.11.2015 15:21:11

На 27.11.2015 г. от 10.00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на неразрешени за употреба в Република България лекарствени продукти за нуждите на болница „Лозенец““

Доклад VII-24-9 01.12.2015 12:56:07

Протокол VII-24-10 01.12.2015 12:56:37

Решение VII-24-11 01.12.2015 12:56:51

Решение за частично прекратяване VII-24-12 от 01.12.2015

Информация  за освобождаване на гаранция -12.12.2015 11:52:57

Обявление за възложена поръчка 26.01.2016 16:09:03

Договор VII-24-17 от 25.01.2016 г. 26.01.2016 16:09:30

Договор VII-24-18 от 25.01.2016 г. 26.01.2016 16:09:47

Договор VII-24-19 от 25.01.2016 г. 26.01.2016 16:09:58

Договор VII-24-20 от 25.01.2016 г. 26.01.2016 16:10:14

Информация за освобождаване на гаранция 29.01.2016 11:35:12

Информация за изпълнен договорVII-24-19/25.10.2016 г. - 01.02.2017 15:18:44

Информация за гаранция 01,02,2017 16:21:50

Информация за изпълнен договор VII-24-28 - 29.07.2019

Информация за изпълнен договор VII-24-29 - 30.09.2019

Информация за изпълнен договор VII-24-30 - 30.09.2019« Обратно към всички поръчки