Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Aбонаментно поддържане на уредби с източници на йонизиращи лъчения, магнитен резонанс и ехографски апарати, периферни устройства към тях, по обособени позиции за период от 12 месеца от сключване на договор

На 25.10.2012 г. в 14.00 часа в Административната сграда на Болница „Лозенец” ще бъдат отворени ценови предложения по процедурата за възлагане на обществената поръчка: „Aбонаментно поддържане на уредби с източници на йонизиращи лъчения, магнитен резонанс и ехографски апарати, периферни устройства към тях, по обособени позиции."

1. Съдържание на документацията
2. Техническа спецификация
3. Ценова оферта

ЦЕНА НА ДОКУМЕНТИТЕ – 6 (ШЕСТ) НЕВЪЗСТАНОВИМИ ЛЕВА с ДДС, ПЛАТИМИ В КАСАТА НА БОЛНИЦАТА
Документацията се закупува от - 07.08.2012г.
Срок за закупуване на документация - до 16.30 часа  на 20.08.2012 година
Срок за подаване на офертата за участие – до 16.30 часа на 30.08.2012 година
Разглеждане на предложенията - 10.00 часа на 04.09.2012 година
Гаранция за участие в процедурата е:
- за обособена позиция I – „Магнитно –резонансен томограф” -  сума в размер на 200.00 /двеста/ лева
- за обособена позиция II- Компютърен томограф /скенер/ - сума в размер на 100.00 /сто/ лева
- за обособена позиция III- Ангиографски апарати – сума в размер на 500.00 /петстотин/ лева
- за обособена позиция IV – Рентгенови апарати – сума в размер на 200.00 /двеста/ лева
- за обособена позиция V- Ехогрфски апарати – сума в размер на 50.00 /петдесет/ лева
- за обособена позиция VI - Периферни устройства: проявителна машина, принтери – сума в размер на 20.00 /двaдесет/ лева
- за обособена позиция VII - Инжектори – сума в размер на 30.00 /тридесет/ лева
- за обособена позиция VIII - Климатични инсталации за магнитния резонанс – сума в размер на 20.00 /двадесет/ лева« Обратно към всички поръчки