Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

“Доставка на КАТЕТРИ ЗА РЕНАЛНА ДЕНЕРВАЦИЯ ЕКВИВАЛЕНТНИ ЗА СИСТЕМА RDN за нуждите на КЛИНИКА ПО КАРДИОЛОГИЯ КЪМ Болница „Лозенец”

1. Съдържание на документацията
2. Техническа спецификация
3. Ценова оферта
4. Описание
5. Критерии за оценка
6. Оферта
7. Договор

ЦЕНА НА ДОКУМЕНТИТЕ – 30 (Тридесет) НЕВЪЗСТАНОВИМИ ЛЕВА с ДДС, ПЛАТИМИ В КАСАТА НА БОЛНИЦАТА

Документацията се закупува от 20.03.2012г.
Срок  за закупуване на документация-  до 16.30 часа  на 11.04.2012 година
Срок за подаване на офертата за участие – до 16.30 часа на 18.04.2012 година
Разглеждане  на предложенията - 10.00 часа на 19.04.2012 г.
Гаранция за участие в процедурата – в размер на 1000 лв.« Обратно към всички поръчки