Новини

Покана за избор на независим регистриран одитор

Дата: 27.10.2020

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

П О К А Н А

от

МБАЛ „Лозенец“ ЕАД,

с адрес: гр. София 1407, ул. „Козяк“ № 1, ЕИК: 205967328,

представлявано от проф. д-р Любомир Спасов, д. м., в качеството си на Изпълнителен директор

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с избор на независим регистриран одитор, който да бъде предложен на едноличния собственик на капитала – министъра на здравеопазването за лице, което да окаже методическа помощ при изготвяне на годишните финансови отчети за 2020г. и да извърши проверка и заверка на:

1. Годишен финансов отчет на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД  за финансовата 2020 г. /индивидуален отчет на дружеството/;

2. Годишен финансов отчет на Медицински център „Лозенец“ ЕООД за финансовата 2020 г. /индивидуален отчет на дружеството/;

3. Консолидиран финансов отчет на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД  за финансовата 2020 г. /на група/.

Забележка: за т.2 страна по договора – Възложител ще бъде Медицински център „Лозенец“  ЕООД

ВИ КАНИМ, в срок до 30.10.2020 г. /петък/ включително, до 16:30 часа да представите в деловодството на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД, ул. „Козяк“ № 1,  вашата оферта в надписана, запечатана, непрозрачна опаковка, която следва да съдържа:

1. Кратко представяне на изпълнителя, включително професионален опит;

2. Ясно и недвусмислено ценово предложение, в което следва да се представи кратко описание и обхват на предлаганата услуга, одиторски процедури за проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2020 г., съгласно Международните одиторски стандарти и Закона за независимия финансов одит.

Изисквания към изпълнителя:

1. Да притежава диплома за правоспособност на дипломиран експерт - счетоводител;

2. Да e вписан в регистър ИДЕС;

3. Да притежава опит за последните 3/три/години, до датата на представяне на офертата, свързана с изпълнение на услугата с предмет еднакъв или сходен с този на предмета на отправената покана.

Кандидатите следва да представят и следните документи като доказателство за възможността да изпълни поръчката:

1. Списък на основните договори за поръчка с предмет „Независим финансов одит“, изпълнени през последните 3 /три/ години;

2. Документ, удостоверяващ образование и професионална квалификация на кандидата;

3. Кратка биографична справка;

4. Предложение за изпълнение на поръчката- работна програма, срок за заверка, брой работни часове за текущи консултации и срок на валидност на предложението.

5. Декларация за отсъствие на обстоятелство по чл.54, ал.1, т.7 от ЗОП;

6. Ценово предложение поставено в отделен запечатен плик;

Критерий за възлагане:

Изборът за независим регистриран одитор ще се осъществи въз основа на икономически най-изгодната оферта с критерий за възлагане „най-ниска цена“.

Срокове на изпълнение:

До 15.03.2021г. за годишен финансов отчет на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД;

До 22.03.2021г. за годишен финансов отчет на Медицински център „Лозенец“ ЕООД;

До 15.04.2021г. за консолидирания годишен финансов отчет на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД.

Място на изпълнение:

Административната сграда МБАЛ „Лозенец“ ЕАД, ул. „Козяк“ № 1, където се намират всички необходими документи.

Начин на плащане:

Плащането ще се извърши по банков път, по следния начин:

30 % авансово в срок до 5 работни дни след подписване на договора;

50 % при подписване на доклад;

Остатъка от 20 % при приключване на заверката.

Настоящата покана ще бъде обявена на интернет страницата на лечебното заведение.

 

Изпълнителен директор:

Проф. д-р Любомир Спасов, д.м.

На 27.04.2012 г. в 12.00 часа в Административната сграда на Болница „Лозенец” ще бъдат отворени ценови предложения по процедурата за възлагане на обществената поръчка “ДОСТАВКА НА МЕДИКАМЕНТИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА БОЛНИЦА „ЛОЗЕНЕЦ”

Дата: 27.04.2012

Форум, посветен на лекарствената регулация в Европа и България, стартира днес в болница „Лозенец“

Дата: 26.04.2012

Лекари от УБ „Лозенец“ на челни места в класацията „Лекарите, на които вярваме“

Дата: 20.04.2012

II Национална лятна академия по спешна медицина

Дата: 11.04.2012

За добро зрение в по-зряла възраст: Трети световен конгрес „Противоречия в офталмологията“

Дата: 10.04.2012

Курс „Спешни състояния в медицината“ в УБ „Лозенец“

Дата: 29.03.2012

Обява за втори търг

Дата: 16.03.2012

Търг

Дата: 10.02.2012

Бойко Борисов и д-р Стефан Константинов посетиха болница „Лозенец” за изписването на Таньо

Дата: 26.01.2012

Поредна успешна чернодробна трансплантация в болница „Лозенец“

Дата: 25.01.2012

Ден на отворените врати и записване за безплатни прегледи в Болница „Лозенец“

Дата: 07.12.2011

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Общо: 236

Специалисти

Славена Стойкова
Отделение по очни болести

» Виж всички специалисти

Често задавани въпроси

Галерия

» Всички галерии