Новини

Покана за избор на независим регистриран одитор

Дата: 27.10.2020

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

П О К А Н А

от

МБАЛ „Лозенец“ ЕАД,

с адрес: гр. София 1407, ул. „Козяк“ № 1, ЕИК: 205967328,

представлявано от проф. д-р Любомир Спасов, д. м., в качеството си на Изпълнителен директор

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с избор на независим регистриран одитор, който да бъде предложен на едноличния собственик на капитала – министъра на здравеопазването за лице, което да окаже методическа помощ при изготвяне на годишните финансови отчети за 2020г. и да извърши проверка и заверка на:

1. Годишен финансов отчет на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД  за финансовата 2020 г. /индивидуален отчет на дружеството/;

2. Годишен финансов отчет на Медицински център „Лозенец“ ЕООД за финансовата 2020 г. /индивидуален отчет на дружеството/;

3. Консолидиран финансов отчет на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД  за финансовата 2020 г. /на група/.

Забележка: за т.2 страна по договора – Възложител ще бъде Медицински център „Лозенец“  ЕООД

ВИ КАНИМ, в срок до 30.10.2020 г. /петък/ включително, до 16:30 часа да представите в деловодството на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД, ул. „Козяк“ № 1,  вашата оферта в надписана, запечатана, непрозрачна опаковка, която следва да съдържа:

1. Кратко представяне на изпълнителя, включително професионален опит;

2. Ясно и недвусмислено ценово предложение, в което следва да се представи кратко описание и обхват на предлаганата услуга, одиторски процедури за проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2020 г., съгласно Международните одиторски стандарти и Закона за независимия финансов одит.

Изисквания към изпълнителя:

1. Да притежава диплома за правоспособност на дипломиран експерт - счетоводител;

2. Да e вписан в регистър ИДЕС;

3. Да притежава опит за последните 3/три/години, до датата на представяне на офертата, свързана с изпълнение на услугата с предмет еднакъв или сходен с този на предмета на отправената покана.

Кандидатите следва да представят и следните документи като доказателство за възможността да изпълни поръчката:

1. Списък на основните договори за поръчка с предмет „Независим финансов одит“, изпълнени през последните 3 /три/ години;

2. Документ, удостоверяващ образование и професионална квалификация на кандидата;

3. Кратка биографична справка;

4. Предложение за изпълнение на поръчката- работна програма, срок за заверка, брой работни часове за текущи консултации и срок на валидност на предложението.

5. Декларация за отсъствие на обстоятелство по чл.54, ал.1, т.7 от ЗОП;

6. Ценово предложение поставено в отделен запечатен плик;

Критерий за възлагане:

Изборът за независим регистриран одитор ще се осъществи въз основа на икономически най-изгодната оферта с критерий за възлагане „най-ниска цена“.

Срокове на изпълнение:

До 15.03.2021г. за годишен финансов отчет на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД;

До 22.03.2021г. за годишен финансов отчет на Медицински център „Лозенец“ ЕООД;

До 15.04.2021г. за консолидирания годишен финансов отчет на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД.

Място на изпълнение:

Административната сграда МБАЛ „Лозенец“ ЕАД, ул. „Козяк“ № 1, където се намират всички необходими документи.

Начин на плащане:

Плащането ще се извърши по банков път, по следния начин:

30 % авансово в срок до 5 работни дни след подписване на договора;

50 % при подписване на доклад;

Остатъка от 20 % при приключване на заверката.

Настоящата покана ще бъде обявена на интернет страницата на лечебното заведение.

 

Изпълнителен директор:

Проф. д-р Любомир Спасов, д.м.

Отваряне на ценовите предложения в открита процедура за възлагане на обществена поръчка - “Eжедневно приготвяне и доставяне на готова кухненска продукция за нуждите на болница „Лозенец”: болнична храна, храна за дежурен персонал и оперативни закуски

Дата: 18.03.2013

Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Дата: 17.03.2013

Отваряне на ценовите предложения в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Натоварване, извозване и обезвреждане на опасни болнични отпадъци от района на Университетска болница „Лозенец“

Дата: 21.02.2013

Отваряне на ценови предложения: „Абонаментно обслужване, извършване на годишни технически прегледи и текущи ремонти (включващи доставка на оригинални резервни части, материали и консумативи) за служебните автомобили на Болница „Лозенец“

Дата: 13.02.2013

Отваряне на ценови предложения: „Доставка по обособени позиции на лекарствени продукти, превързочни материали, галенови разтвори и медицински консумативи за нуждите на болница „Лозенец“ за период от 12 месеца от сключване на договор“

Дата: 21.01.2013

Отваряне на ценови предложения: „Доставка на консумативи, необходими за работата в отделение по "Образна диагностика" в болница „Лозенец”

Дата: 15.12.2012

Покана: Семинар, посветен на Европейския ден на антибиотиците

Дата: 14.12.2012

Отваряне на ценови предложения по процедура за възлагане на обществена поръчка

Дата: 11.12.2012

Oтвaряне на ценови предложения: "Проектиране, изграждане и реконструкция на помощни обекти към стопански блок."

Дата: 05.12.2012

Oтваряне на ценови предложения по процедурата за възлагане на обществената поръчка

Дата: 16.11.2012

Отваряне на ценови предложения: „Проектиране, реконструкция и оборудване на болнични помещения“

Дата: 14.11.2012

ОБЯВА ЗА ТЪРГ

Дата: 25.10.2012

Медицинският факултет при СУ откри новата академична година

Дата: 02.10.2012

Прегледай сърцето си безплатно в Болница „Лозенец” на 29 септември

Дата: 28.09.2012

Гордостта на болница „Лозенец": Ивайло с 5 медала от Европейското първенство за трансплантирани

Дата: 29.08.2012

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 »
Общо: 236

Специалисти

Ася Станчева, дм
Клинична лаборатория

» Виж всички специалисти

Често задавани въпроси

Галерия

» Всички галерии