Новини

Покана за избор на независим регистриран одитор

Дата: 27.10.2020

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

П О К А Н А

от

МБАЛ „Лозенец“ ЕАД,

с адрес: гр. София 1407, ул. „Козяк“ № 1, ЕИК: 205967328,

представлявано от проф. д-р Любомир Спасов, д. м., в качеството си на Изпълнителен директор

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с избор на независим регистриран одитор, който да бъде предложен на едноличния собственик на капитала – министъра на здравеопазването за лице, което да окаже методическа помощ при изготвяне на годишните финансови отчети за 2020г. и да извърши проверка и заверка на:

1. Годишен финансов отчет на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД  за финансовата 2020 г. /индивидуален отчет на дружеството/;

2. Годишен финансов отчет на Медицински център „Лозенец“ ЕООД за финансовата 2020 г. /индивидуален отчет на дружеството/;

3. Консолидиран финансов отчет на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД  за финансовата 2020 г. /на група/.

Забележка: за т.2 страна по договора – Възложител ще бъде Медицински център „Лозенец“  ЕООД

ВИ КАНИМ, в срок до 30.10.2020 г. /петък/ включително, до 16:30 часа да представите в деловодството на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД, ул. „Козяк“ № 1,  вашата оферта в надписана, запечатана, непрозрачна опаковка, която следва да съдържа:

1. Кратко представяне на изпълнителя, включително професионален опит;

2. Ясно и недвусмислено ценово предложение, в което следва да се представи кратко описание и обхват на предлаганата услуга, одиторски процедури за проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2020 г., съгласно Международните одиторски стандарти и Закона за независимия финансов одит.

Изисквания към изпълнителя:

1. Да притежава диплома за правоспособност на дипломиран експерт - счетоводител;

2. Да e вписан в регистър ИДЕС;

3. Да притежава опит за последните 3/три/години, до датата на представяне на офертата, свързана с изпълнение на услугата с предмет еднакъв или сходен с този на предмета на отправената покана.

Кандидатите следва да представят и следните документи като доказателство за възможността да изпълни поръчката:

1. Списък на основните договори за поръчка с предмет „Независим финансов одит“, изпълнени през последните 3 /три/ години;

2. Документ, удостоверяващ образование и професионална квалификация на кандидата;

3. Кратка биографична справка;

4. Предложение за изпълнение на поръчката- работна програма, срок за заверка, брой работни часове за текущи консултации и срок на валидност на предложението.

5. Декларация за отсъствие на обстоятелство по чл.54, ал.1, т.7 от ЗОП;

6. Ценово предложение поставено в отделен запечатен плик;

Критерий за възлагане:

Изборът за независим регистриран одитор ще се осъществи въз основа на икономически най-изгодната оферта с критерий за възлагане „най-ниска цена“.

Срокове на изпълнение:

До 15.03.2021г. за годишен финансов отчет на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД;

До 22.03.2021г. за годишен финансов отчет на Медицински център „Лозенец“ ЕООД;

До 15.04.2021г. за консолидирания годишен финансов отчет на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД.

Място на изпълнение:

Административната сграда МБАЛ „Лозенец“ ЕАД, ул. „Козяк“ № 1, където се намират всички необходими документи.

Начин на плащане:

Плащането ще се извърши по банков път, по следния начин:

30 % авансово в срок до 5 работни дни след подписване на договора;

50 % при подписване на доклад;

Остатъка от 20 % при приключване на заверката.

Настоящата покана ще бъде обявена на интернет страницата на лечебното заведение.

 

Изпълнителен директор:

Проф. д-р Любомир Спасов, д.м.

Отваряне на ценови предложения

Дата: 04.10.2013

Отваряне на ценови предложения

Дата: 30.09.2013

Оттегляне на публична покана

Дата: 23.09.2013

Отваряне на ценови предложения

Дата: 17.09.2013

Национална кръгла маса по проблемите на придобиване на специалност в системата на здравеопазването

Дата: 15.09.2013

Съобщение от УБ „Лозенец“

Дата: 02.08.2013

Отваряне на ценови предложения

Дата: 24.07.2013

ОБЯВА ЗА ТЪРГ

Дата: 21.06.2013

Асоциацията на студентите по медицина в България – Софийски университет, организира Благотворителен футболен турнир „Да помогнем на Светла“.

Дата: 13.06.2013

УБ „Лозенец“ организира безплатни консултации с дерматолози

Дата: 18.04.2013

Отваряне на ценовите предложения в открита процедура за възлагане на обществена поръчка: „Доставка на професионални хигиенни почистващи уреди и консумативи“

Дата: 16.04.2013

УБ „Лозенец“ организира безплатни консултации с психолози и психиатри

Дата: 03.04.2013

Почина д-р Валери Янев

Дата: 28.03.2013

Team building. Семинар на тема: „Спешна терапия и мениджмънт на инциденти с множество пострадали“

Дата: 25.03.2013

Отваряне на ценовите предложения в открита процедура за възлагане на обществена поръчка „Доставка на мултипараметров анализатор за хемостазен анализ за нуждите на клинична лаборатория в Университетска болница „Лозенец“

Дата: 19.03.2013

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 »
Общо: 236

Специалисти

Велислава Димитрова Димитрова
Клиника по нефрология

» Виж всички специалисти

Често задавани въпроси

Галерия

» Всички галерии