Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Доставка на общо 20 броя многофункционални модули MMS

ПАЗАРНИ ПРОУЧВАНИЯ ПО РЕДА НА ЧЛ. 21, АЛ. 2 ОТ ЗОП И ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 44 ОТ ЗОП

 

Пазарна консултация във връзка с провеждане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на общо 20 броя многофункционални модули MMS за мониториране на жизнени показатели към пациентни монитори серия IntelliVue, Philips, 15 от които са със замяна на дефектиралите модули"

 

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с предстоящо обявяване на обществена поръчка с предмет: "Доставка на общо 20 броя многофункционални модули MMS за мониториране на жизнени показатели към пациентни монитори серия IntelliVue, Philips, 15 от които са със замяна на дефектиралите модули ", на основание чл. 44, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, МБАЛ «Лозенец» ЕАД публикува следните документи за провеждане на пазарни консултации за набиране на индикативни ценови оферти, както и получаване на коментари и предложения относно съдържанието им: 1) Общи изисквания, 2) Технически изисквания, 3) Цена.

Крайният срок за подаване на предложения и коментари по електронен път на e-mail: elena_max@abv.bg е до 20 май 2022 г.

Индикативните оферти, коментари и предложения, както и всяка друга информация, разменена по повод проведените пазарни консултации, ще бъдат публикувани и публично достъпни в Профила на купувача на ЦАИС ЕОП, при спазване на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент

 

ЗАДАНИЕ

За определяне на общите изисквания при подготовка на обществена поръчка за доставка на общо 20 броя многофункционални модули MMS за мониториране на жизнени показатели към пациентни монитори серия IntelliVue, Philips, 15 от които са със замяна на дефектиралите модули

 

Изисквания към кандидатите:

  1.  Официален представител на производител на медицинска апаратура „Philips Healthcare“ за България
  2. Разполагане с оторизиран сервиз на територията на Република България
  3. Възможност за осигуряване на гаранционен и извънгаранционен оторизиран сервиз на медицинска апаратура „Philips Healthcare“
  4. Възможност за предоставяне на настройки със специализиран софтуер за пациентни монитори с производител „Philips Healthcare“

 

Технически изисквания към многофункционален модул за мониториране на жизнени показатели:

 

  1. Пълна съвместимост с пациентни монитори с производител „Philips Healthcare“, серия IntelliVue, модели: МР 30, МР 50, МР 70, МР 90, МХ 450.
  2. Възможност за мониторинг на следните жизнени показатели:

-          ЕКГ

-          Сатурация SpO2

-          Неинвазивно кръвно налягане

-          Инвазивно кръвно налягане

-          Температура

 

Техническо предложение:

 

Гаранционен срок на многофункционален модул за мониториране на жизнени показатели.

 

Ценово предложение

 

-          Единична цена за доставка на модул за мониториране на жизнени показатели.

-          Единична цена за доставка на модул за мониториране на жизнени показатели със замяна на дефектиралия модул.

 

Цените следва да бъдат оферирани в ценовата таблица по отделно
« Обратно към всички