Публични покани

“Доставка и монтаж на употребявана рентгенова тръба за ангиографска уредба Innova 2000, GE”


Архив

Доставка на тазобедрени ендопротези с циментно закрепване

Абонаментно обслужване, извършване на годишни технически прегледи и текущи ремонти (включващи доставка на оригинални резервни части, материали и консумативи) за служебните автомобили на болница „Лозенец” за период от 12 месеца от сключване на договор

Холтер система за продължително проследяване на ЕКГ окомплектована с 5 бр. записващи устройства /рекордери/ и прилежащ софтуер

Годишна абонаментна поддръжка на мозаечни и мраморни настилки в Университетска болница „Лозенец”

„Комуникационно обслужване и поддръжка на уебсайт на университетска болница „Лозенец“

„Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор и осигуряване на достъп до интернет за нуждите на Университетска болница „Лозенец“ за срок от 12 месеца“

“Избор на оператор за отпечатване, опаковане, персонализиране и предоставяне на ваучери за храна на работници и служители от болница "Лозенец" за периода до 31.12.2014 г.”

“Доставка на самостоятелно стоящ, напълно затворен вакуумен тъканен процесор /хистокинет/ за програмируема обработка на хистологични тъкани в областта на патологията”

» Доставка по обособени позиции на специализирана, регистрираща хартия за работата на медицинска техника и апаратура в болница „Лозенец“

» Доставка на медицински газове по обособени позиции, за срок от 12 месеца

» Доставка на медицински газове по обособени позиции, за срок от 12 месеца

» Доставка на  химически реактиви и консуманиви, еквивалентни за хемостазни анализатори STA REVOTUTION и STA COMPACT - бар кодиран на затворена система

» „Доставка на  детергенти за перални и съдомиялни машини в Университетска болница „Лозенец“

» “Доставка на автоматичен ротационен микротом”

„Доставка на медикаменти по обособени позиции за нуждите на Университетска болница „Лозенец”, посочени в Техническата спецификация (Приложение 1)”

Абонаментно обслужване, извършване на годишни технически прегледи и текущи ремонти (включващи доставка на оригинални резервни части, материали и консумативи) за служебните автомобили на болница „Лозенец” за период от 12 месеца от сключване на договор

» „Годишна абонаментна поддръжка на мозаечни и мраморни настилки в Университетска болница „Лозенец”, по видове и обеми, посочени в Техническото задание (Приложение 1)”

» “Доставка на акумулаторни стернотоми, по видове и количества, посочени в Техническото задание (Приложение 1)

» “Надграждане на кръвно-газов анализатор серия Radiometer ABL-700 до серия Radiometer ABL-800 с технически параметри, описани в Приложение 1”

» “Доставка и монтаж на двоен турникет за преминаване в цял ръст”, по вид и количества, посочени в Техническата спецификация (Приложение 1)

»„Комуникационно обслужване и поддръжка на уебсайт на университетска болница „Лозенец“.

» “Абонаментното поддържане на климатична техника  в Университетска болница „Лозенец”, по видове и количества, посочени в Техническото задание (Приложение 1), приложено към настоящата покана с цел избор на изпълнител и сключване на договор за услуга при най-благоприятни за болница „Лозенец” условия.“

» “Избор на оператор за отпечатване, опаковане, персонализиране и предоставяне на ваучери за храна на работници и служители от болница "Лозенец" за периода до 31.12.2013 г.”

» „Абонаментно сервизно обслужване на хемодиализна и друга медицинска апаратура, описана в списък – Приложение №1 – за срок от една година”

» „Абонаментното сервизно обслужване на стерилизационни апарати /подробно описани в Приложение №1 – неразделна част от поканата/ в Университетска болница „Лозенец” – за срок от една година”

» Избор на оператор за отпечатване, опаковане, персонализиране и предоставяне на ваучери за храна на работници и служители от болница "Лозенец" за периода до 31.12.2012 г.
- Проектодоговор

» Комуникационно обслужване и поддръжка на уебсайт на университетска болница „Лозенец“

» Доставка на  перилни препарати и дезинфектанти за Перално стопанство, включваща монтаж на дозиращи устройства – собственост на доставчика.

» Публична покана абонаментно почистване на мрамор


“Абонаментно обслужване, извършване на годишни технически прегледи и текущи ремонти (включващи доставка на оригинални резервни части, материали и консумативи) за служебните автомобили на болница „Лозенец” за период от 12 месеца от сключване на договор”

От: 13.04.2016, До: 13.04.2021

“Доставка на консумативи за отделение по “Образна диагностика” в болница „Лозенец””

От: 07.04.2016, До: 07.04.2020

„Абонаментно поддържане на асансьорните уредби в Болница „Лозенец”“

От: 14.03.2016, До: 14.03.2020

Абонаментно поддържане на уредби с източници на йонизиращи лъчения – рентгенови апарати и компютърен томограф, включително доставка на резервни части

От: 25.02.2016, До: 25.02.2020

Натоварване, извозване и обезвреждане на опасни болнични отпадъци от района на Университетска болница „Лозенец”

От: 25.02.2016, До: 25.02.2020

“Доставка на консумативи, еквивалентни на инжектомат ACIST” за период от 12 месеца

От: 15.02.2016, До: 15.02.2020

“Доставка на канцеларски материали и консумативи за компютърна и размножителна техника за нуждите на Болница „Лозенец“”

От: 28.10.2015, До: 28.10.2019

“Избор на оператор за отпечатване, опаковане, персонализиране и предоставяне на ваучери за храна на работници и служители от болница "Лозенец" за периода до 31.12.2016 г.”

От: 11.01.2016, До: 11.01.2019

“Доставка на канцеларски материали, принадлежности за офиса, консумативи за компютърна и размножителна техника, печатни форми на медицинска и административна документация”

От: 13.11.2015, До: 13.11.2018

„Застраховане имуществото на Университетска болница „Лозенец“ по обособени позиции: обособена позиция № 1 служебни автомобили, обособена позиция № 2 недвижими имоти и обособена позиция № 3 медицинска апаратура и оборудване“

От: 18.06.2015, До: 18.06.2018

“Абонаментно обслужване, извършване на годишни технически прегледи и текущи ремонти (включващи доставка на оригинални резервни части, материали и консумативи) за служебните автомобили на болница „Лозенец” за период от 12 месеца от сключване на договор”

От: 14.05.2015, До: 14.05.2018

„Годишна абонаментна поддръжка на мозаечни и мраморни настилки в университетска болница „Лозенец““

От: 16.04.2015, До: 16.04.2018

“Доставка на апарати за нуждите на операционен блок в болница "Лозенец”

От: 31.03.2015, До: 31.03.2018

Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор и осигуряване на достъп до интернет за нуждите на Университетска болница „Лозенец“ за срок от 12 месеца

От: 12.03.2015, До: 12.03.2018

Комуникационно обслужване и поддръжка на уебсайт на университетска болница „Лозенец“

От: 04.03.2015, До: 04.03.2018

Натоварване, извозване и обезвреждане на опасни болнични отпадъци от района на Университетска болница „Лозенец”

От: 10.02.2015, До: 10.02.2018

“Доставка по обособени позиции на специализирана, регистрираща хартия за работата на медицинска техника и апаратура в Болница „Лозенец””

От: 02.02.2015, До: 02.02.2018

Доставка на консумативи за отделение по “Образна диагностика” в болница „Лозенец”

От: 09.03.2015, До: 09.03.2017

Избор на оператор за отпечатване, опаковане, персонализиране и предоставяне на ваучери за храна на работници и служители от болница "Лозенец" за периода до 31.12.2015 г.

От: 21.01.2015, До: 21.02.2017

Абонаментното поддържане на асансьорните уредби в Болница „Лозенец”

От: 21.01.2015, До: 21.02.2017

“Доставка на медикаменти по обособени позиции за нуждите на отделение по хемодиализа в Болница “Лозенец”“

От: 02.02.2015, До: 02.02.2017

Доставка на консумативи за хирургия по обособени позиции

От: 13.02.2015, До: 13.03.2016