Клиника по патология и съдебна медицина

Началник на клиниката: доц. д-р Антонина Гегова

Отделението е хронологично най-младото в структурата на болницата. Намира се във фаза на развитие и разширяване както по отношение на персонала, така и в териториално, материално, техническо и диагностично отношение.

В съответствие с утвърдения за страната медицински стандарт за „Клинична патология“ в отделението се осъществяват следните дейности:

  • Морфологично-диагностична дейност на хистологични и цитологични материали от клиниките и от диагностично-консултативните кабинети на болницата;
  • Извършване на патологоанатомични аутопсии;
  • Консултативна дейност на биопсии от други лечебни заведения, както и на съдебномедицински случаи;
  • Участие в клинико-биопсични срещи, които целят изясняване на сложни в диагностично отношение случаи, както и определяне на комплексната терапия при онкологично болни;
  • Оказване на съдействие при организиране и провеждане на научни изследвания в рамките на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и на национални програми на Министерството на здравеопазването.

Началник на Отделението по съдебна медицина е доц. Мария Грозева.