Обществени поръчки, стартирани след 15.04.2016

“Абонаментно поддържане на климатичната техника в Университетска болница „Лозенец” с доставка на консумативи и резервни части”

Доставка на професионални хигиенни почистващи уреди и консумативи за нуждите на болница „Лозенец”

„Доставка на разтвори и сух бикарбонат за нуждите на отделение по хемодиализа в Болница “Лозенец " по обособени позиции

Доставка на шевен материал и други средства за рани и тъкани по обособени позиции

Абонаментното поддържане на климатична техника в Университетска болница „Лозенец” за срок от 12 месеца

“Доставка на консумативи за лаборатории по обособени позиции”

„Доставка на медицински изделия и консумативи еквивалентни за апарати Фрезениус 4008 S и Фрезениус 5008 S" за период от 12 месеца

Доставка на консумативи за сърдечносъдова хирургия - оксигенатори, за период от 12 месеца

“Доставка на консумативи за апарат ABL800 за извършване на кръвно-газови, електролитни и биохимични анализи” за период от 12 месеца

“Доставка по обособени позиции на превързочни материали, галенови разтвори, хранителни добавки, антибактериален разтвор, иригационни разтвори, диетични храни и други медицински консумативи за нуждите на болница „Лозенец””

“Доставка на ендопротези и остеосинтезни средства”

“Eжедневно приготвяне и доставяне на готова кухненска продукция за нуждите на болница „Лозенец”: болнична храна, храна за дежурен персонал и оперативни закуски”

“Доставка на инструменти и консумативи за сърдечносъдова хирургия по обособени позиции за период от 12 месеца”

“Доставка на консумативи и инструменти за операционен блок по обособени позиции за период от 12 месеца“

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Болница “Лозенец”

Абонаментно сервизно поддържане на апаратура за образна диагностика в Университетска болница „Лозенец”, с доставка на резервни части, за срок от 12 месеца, по обособени позиции

Доставка на консумативи и детергенти за почистване, дезинфекция и стерилизация