Обществени поръчки, стартирани след 15.04.2016

„Доставка на реактиви и консумативи за кръвно-газов анализатор Modular Pro/ЕSHWEILER за Клинична лаборатория“

Дата: 02.06.2020 13:24:15

Номер в РОП: 05947-2020-0008

Обявление за обществена поръчка - 16.06.2020

Решение - 16.06.2020

Документация - 16.06.2020
Приложения към документация - 16.06.2020

Проект на договор - 16.06.2020

Техническа спецификация - 16.06.2020
Техническо предложение - 16.06.2020
Ценово предложение - 16.06.2020
ЕЕДОП - espd-request.pdf - 16.06.2020
ЕЕДОП - espd-request.xml - 16.06.2020

Срок за получаване на оферти: 20.07.2020 г.   Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 21.07.2020 г.

Час: 10:00

Място: Административната зала на МБАЛ "Лозенец" ЕАД.
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

На 08.09.2020г. в 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовото предложение на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на реактиви и консумативи за кръвно-газов анализатор Modular Pro/ЕSHWEILER за Клинична лаборатория“.

Протокол VII-8-6/29.09.2020 г. - 30.09.2020

Доклад VII-8-7/29.09.2020 г. - 30.09.2020

Решение за класиране VII-8-8/30.09.2020 г. - 30.09.2020

Обявление за възложена поръчка - 09.11.2020

Договор VII-8-11 - 09.11.2020