Обществени поръчки, стартирани след 15.04.2016

„Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на лабораторията по микробиология и вирусология"

Дата: 27.05.2020 09:57:46

Номер в РОП: 05947-2020-0006

Обявление за обществена поръчка - 10.06.2020

Решение - 10.06.2020

Документация - 10.06.2020
Приложения към документация - 10.06.2020

Проект на договор - 10.06.2020

Техническа спецификация- 10.06.2020
Техническо предложение - 10.06.2020
Ценово предложение - 10.06.2020
ЕЕДОП - espd-request.pdf - 10.06.2020
ЕЕДОП - espd-request.xml - 10.06.2020

Срок за получаване на оферти: 14.07.2020 г.  Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 15.07.2020 г.

Час: 10:00

Място: Административната зала на МБАЛ "Лозенец" ЕАД.
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Разяснение на основание чл.33, ал.2 от ЗОП - 25.06.2020 г.

Протокол № VII-7-17/15.10.2020 - 15.10.2020

На 29.10.2020г. в 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовото предложение на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на лабораторията по микробиология и вирусология".

Протокол VII-7-22 - 26.11.2020

Доклад VII-7-23 - 26.11.2020

Решение VII-7-24 - 26.11.2020

Обявление за прекратени обособени позиции - 14.12.2020

Обявление за възложена поръчка - 26.02.2021

Договор VII-7-41 - 26.02.2020

Договор VII-7-42 - 26.02.2020

Договор VII-7-43 - 26.02.2020

Договор VII-7-44 - 26.02.2020

Договор VII-7-45 - 26.02.2020

Договор VII-7-46 - 26.02.2020

Договор VII-7-47 - 26.02.2020

Договор VII-7-48 - 26.02.2020

Договор VII-7-49 - 26.02.2020

Договор VII-7-50 - 26.02.2020

Договор VII-7-51 - 26.02.2020

Договор VII-7-52 - 26.02.2020

Договор VII-7-53 - 26.02.2020

Договор VII-7-54 - 26.02.2020

Договор VII-7-55 - 26.02.2020

Договор VII-7-56 - 26.02.2020

Договор VII-7-57 - 26.02.2020

Договор VII-7-58 - 26.02.2020

Договор VII-7-59 - 26.02.2020

Договор VII-7-60 - 26.02.2020

Договор VII-7-61 - 26.02.2020

Договор VII-7-62 - 26.02.2020

Договор VII-7-63 - 26.02.2020

Договор VII-7-64 - 26.02.2020

Договор VII-7-65 - 26.02.2020

Договор VII-7-66 - 26.02.2020

Договор VII-7-69- 22.03.2021

Договор VII-7-70- 22.03.2021

Обявление за възложени поръчки- 22.03.2021