Обществени поръчки, стартирани след 15.04.2016

Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на Отделението по асистирана репродукция

Дата: 21.05.2020 09:09:10

Номер в РОП: 05947-2020-0010

Становище от АОП, вх.№ КСИ - 134 - 12.06.2020

 

Становище от АОП, вх.№ КСИ - 134 за извършена проверка от външен експерт 12.06.2020

Обявление за обществена поръчка - 17.06.2020

Решение - 17.06.2020

Документация - 17.06.2020
Приложения към документация - 17.06.2020

Проект на договор - 17.06.2020

Техническа спецификация -17.06.2020
Техническо предложение - 17.06.2020 
Ценово предложение - 17.06.2020
ЕЕДОП - espd-request.pdf - 17.06.2020
ЕЕДОП - espd-request.xml -17.06.2020

Срок за получаване на оферти: 20.07.2020 г.  Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 17.07.2020 г.

Час: 11:00

Място: Административната зала на МБАЛ  "Лозенец" ЕАД.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Становище от АОП- 29.06.2020

Разяснение на основание чл.33, ал.2 от ЗОП - 08.07.2020

Протокол № VII-6-18 - 20.08.2020

На 29.09.2020г. в 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на Отделението по асистирана репродукция“.

Протокол № VII- 6- 21 - 07.10.2020

Доклад № VII-6-22 - 07.10.2020

Решение № VII-6-23 - 07.10.2020

Обявление за прекратяване на обособени позиции - 06.11.2020

Обявление за възложена поръчка - 07.12.2020

Договор VII-6- 39  - 07.12.2020

Договор VII-6-  33 - 07.12.2020

Договор VII-6- 42  - 07.12.2020

Договор VII-6- 41  - 07.12.2020

Договор VII-6-  34 - 07.12.2020

Договор VII-6- 40  - 07.12.2020

Договор VII-6-  35- 07.12.2020

Договор VII-6- 36  - 07.12.2020

Договор VII-6- 37  - 07.12.2020

Договор VII-6- 38  - 07.12.2020