Обществени поръчки, стартирани след 15.04.2016

Доставка на общоболнични медицински изделия и консумативи

Дата: 29.04.2020 11:11:45

Номер в РОП: 05947-2020-0004

Обявление за обществена поръчка - 20.05.2020

Решение - 20.05.2020

Документация - 20.05.2020 
Приложения към документация - 20.05.2020

Проект на договор - 20.05.2020

Техническа спецификация - 20.05.2020
Техническо предложение - 20.05.2020 
Ценово предложение - 20.05.2020 
ЕЕДОП - espd-request.pdf - 20.05.2020
ЕЕДОП - espd-request.xml - 20.05.2020

Срок за получаване на оферти: 23.06.2020 г.  Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 24.06.2020 г.

Час: 10:00

Място: Административната зала на МБАЛ "Лозенец" ЕАД.
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Разяснение на основание чл.33, ал.2 от ЗОП - 02.06.2020

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация - 04.06.2020

На 18.09.2020г. в 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовото предложение на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на общоболнични медицински изделия и консумативи“.

Протокол VII-4-25 - 19.10.2020

Доклад VII-4-26 - 19.10.2020

Решение VII-4-27 - 19.10.2020

Обявление за прекратяване на обособени позиции - 24.11.2020

Обявление за възложена поръчка - 13.01.2021

Договор VII-4-56 - 13.01.2021

Договор VII-4-57 - 13.01.2021

Договор VII-4-58 - 13.01.2021

Договор VII-4-59 - 13.01.2021

Договор VII-4-60 - 13.01.2021

Договор VII-4-61 - 13.01.2021

Договор VII-4-62 - 13.01.2021

Договор VII-4-63 - 13.01.2021

Договор VII-4-64 - 13.01.2021

Договор VII-4-65 - 13.01.2021

Обявление за възложена поръчка - 17.02.2021

Договор VII-4-67 - 17.02.2021

Договор VII-4-68 - 17.02.2021

Договор VII-4-69 - 17.02.2021

Договор VII-4-70 - 17.02.2021

Договор VII-4-71 - 17.02.2021

Договор VII-4-72 - 17.02.2021

Договор VII-4-73 - 17.02.2021

Договор VII-4-74 - 17.02.2021

Договор VII-4-75 - 17.02.2021

Договор VII-4-76 - 17.02.2021

Договор VII-4-77 - 17.02.2021

Договор VII-4-78 - 17.02.2021

Договор VII-4-79 - 17.02.2021

Договор VII-4-80 - 17.02.2021

Договор VII-4-81 - 17.02.2021

Договор VII-4-82 - 17.02.2021

Договор VII-4-83 - 17.02.2021

Договор VII-4-84 - 17.02.2021

Договор VII-4-85 - 17.02.2021

Договор VII-4-86 - 17.02.2021

Договор VII-4-87 - 17.02.2021

Договор VII-4-88 - 17.02.2021