Обществени поръчки, стартирани след 15.04.2016

Доставка на реактиви и консумативи за Клинична лаборатория, Отделение по Клинична патология, Отделение по трансфузионна хематология и Лаборатория по медицинска генетика и молекулярна биология в МБАЛ „Лозенец“ ЕАД“.

Дата: 23.03.2020 14:16:33

Номер в РОП: 05947-2020-0003

Обявление за обществена поръчка - 20.05.2020

Решение - 20.05.2020

Документация - 20.05.2020 
Приложения към документация - 20.05.2020

Проект на договор - 20.05.2020

Техническа спецификация - 20.05.2020
Техническо предложение - 20.05.2020 
Ценово предложение - 20.05.2020 
ЕЕДОП - espd-request.pdf - 20.05.2020
ЕЕДОП - espd-request.xml - 20.05.2020

Срок за получаване на оферти: 22.06.2020 г.  Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 23.06.2020 г.

Час: 10:00

Място: Административната зала на МБАЛ "Лозенец" ЕАД.
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Разяснение на основание чл.33, ал.2 от ЗОП- 12.06.2020 г.

Разяснение на основание чл.33, ал.2 от ЗОП- 15.06.2020 г.

Протокол № VII-3-22 - 15.07.2020

Протокол № VII-3-30 - 14.09.2020

На 01.10.2020г. в 14:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовото предложение на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на реактиви и консумативи за Клинична лаборатория,  Отделение по Клинична патология, Отделение по трансфузионна хематология и Лаборатория по медицинска генетика и молекулярна биология в МБАЛ „Лозенец“ ЕАД“.

Протокол № VII-3-39 - 23.10.2020

Доклад № VII-3-40 - 23.10.2020

Решение за класиране № VII-3-41 - 23.10.2020

Обявление за прекратяване на обособени позиции - 06.11.2020

Обявление за възложена поръчка - 13.01.2021

Договор № VII-3-61 - 13.01.2021

Обявление за възложена поръчка - 26.02.2021

Договор № VII-3-63 - 26.02.2021

Договор № VII-3-64 - 26.02.2021

Договор № VII-3-65 - 26.02.2021

Договор № VII-3-66 - 26.02.2021

Договор № VII-3-67 - 26.02.2021

Договор № VII-3-68 - 26.02.2021

Договор № VII-3-69 - 26.02.2021

Договор № VII-3-70 - 26.02.2021

Договор № VII-3-71 - 26.02.2021

Договор № VII-3-72 - 26.02.2021

Договор № VII-3-73 - 26.02.2021

Договор № VII-3-74 - 26.02.2021

Договор № VII-3-75 - 26.02.2021

Договор № VII-3-76 - 26.02.2021

Договор № VII-3-77 - 26.02.2021

Договор № VII-3-78 - 26.02.2021

Договор № VII-3-79 - 26.02.2021

Договор № VII-3-80 - 26.02.2021

Договор № VII-3-81 - 26.02.2021

Договор № VII-3-82 - 26.02.2021

Договор № VII-3-83 - 26.02.2021

Договор № VII-3-84 - 26.02.2021