Обществени поръчки, стартирани след 15.04.2016

„Доставка на медицински изделия за отделение по Образна диагностика“

Дата: 02.03.2020 14:59:48

Номер в РОП: 05947-2020-0002

Обявление за обществена поръчка - 23.03.2020

Решение - 23.03.2020

Документация - 23.03.2020 
Приложения към документация - 23.03.2020

Проект на договор - 23.03.2020

Техническа спецификация - 23.03.2020 
Техническо предложение - 23.03.2020 
Ценово предложение - 23.03.2020 
ЕЕДОП - espd-request.pdf - 23.03.2020 
ЕЕДОП - espd-request.xml - 23.03.2020

Срок за получаване на оферти: 28.04.2020 г.  Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 29.04.2020 г.

Час: 10:00

Място: Административната зала на болница "Лозенец".
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация - 30.04.2019

Срок за получаване на оферти: 03.06.2020 г.  Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 04.06.2020 г.

Час: 10:00

Място: Административната зала на МБАЛ "Лозенец" ЕАД.
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

На 23.07.2020г. в 13:30 часа в административната сграда на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на медицински изделия за отделение по Образна диагностика".

Протокол VII-2-8 -  09.09.2020

Доклад VII-2-9 - 09.09.2020

Решение за класиране VII-2-10 - 09.09.2020  

Обявление за възложена поръчка - 16.02.2021

Договор VII-2-13 - 16.02.2021