Обществени поръчки, стартирани след 15.04.2016

"Доставка на ендопротези и остеосинтезни средства"

Дата: 17.12.2019 11:27:40

Дата: 02.01.2020

Номер в РОП: 00684-2019-0018

Обявление за обществена поръчка - 02.01.2020

Решение - 02.01.2020

Документация - 02.01.2020
Приложения към документация - 02.01.2020

Проект на договор - 02.01.2020

Техническа спецификация - 02.01.2020
Техническо предложение - 02.01.2020
Ценово предложение - 02.01.2020
ЕЕДОП - espd-request.pdf - 02.01.2020
ЕЕДОП - espd-request.xml - 02.01.2020

Срок за получаване на оферти: 03.02.2020 г.  Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 04.02.2020 г.

Час: 10:00

Място: Административната зала на болница "Лозенец"Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Протокол VII-20-11 - 17.02.2020

На 11.03.2020г. в 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовото предложение на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на ендопротези и остеосинтезни средства".

Протокол VII-20-16 - 13.05.2020

Доклад VII-20-17 - 13.05.2020

Решение за класиране VII-20-18 - 13.05.2020

Обявление за прекратяване на обособените позиции - 03.06.2020

Договор VII-20-30 - 18.06.2020

Договор VII-20-31 - 01.07.2020

Договор VII-20-32 - 01.07.2020

Договор VII-20-33 - 01.07.2020

Договор VII-20-34 - 01.07.2020

Договор VII-20-35 - 06.07.2020

Договор VII-20-36 - 06.07.2020

Договор VII-20-37 - 06.07.2020

Договор VII-20-38 - 06.07.2020

Договор VII-20-39 - 06.07.2020

Договор VII-20-40 - 06.07.2020

Договор VII-20-42 - 07.07.2020

Договор VII-20-43 - 07.07.2020

Договор VII-20-44 - 07.07.2020

Обявление за възложена поръчка - 15.07.2020

Допълнително споразумение към договор VII-20-46 - 29.07.2020

Обявление за изпълнен договор VII-20-31/ 30.06.2020г.

Обявление за изпълнен договор VII-20-32/ 30.06.2020г.

Обявление за изпълнен договор VII-20-33/ 30.06.2020г.

Обявление за изпълнен договор VII-20-34/ 30.06.2020г.

Обявление за изпълнен договор VII-20-43/ 07.07.2020г.