Обществени поръчки, стартирани след 15.04.2016

Доставка на ангиографски медицински изделия и консумативи

Дата: 27.12.2019 15:17:12

Номер в РОП: 00684-2019-0017

Обявление за обществена поръчка - 27.12.2019

Решение - 27.12.2019

Документация - 27.12.2019
Приложения към документация - 27.12.2019

Проект на договор - 27.12.2019

Техническа спецификация - 27.12.2019
Техническо предложение - 27.12.2019
Ценово предложение - 27.12.2019
ЕЕДОП - espd-request.pdf - 27.12.2019
ЕЕДОП - espd-request.xml - 27.12.2019

Срок за получаване на оферти: 23.01.2020 г.  Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 24.01.2020 г.

Час: 10:00

Място: Административната зала на болница "Лозенец"Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Протокол VII-19-17 - 17.03.2020

Решение VII-19-18 - 17.03.2020

Протокол VII-19-19 - 04.05.2020

На 03.06.2020г. в 14:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовото предложение на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на ангиографски медицински изделия и консумативи"

Обявление за прекратяване на номенклатурни единици - 04.06.2020

Протокол VII-19-31 - 13.07.2020

Доклад VII-19-32 - 13.07.2020

Решение за класиране VII-19-33 - 13.07.2020

Обявление за прекратяване на номенклатурни единици - 12.10.2020

Обявление за възложена поръчка VII-19-81 - 16.10.2020

Договор VII-19-72 - 16.10.2020

Договор VII-19-61 - 16.10.2020

Договор VII-19-71 - 16.10.2020

Договор VII-19-77 - 16.10.2020

Договор VII-19-65 - 16.10.2020

Договор VII-19-60 - 16.10.2020

Договор VII-19-62 - 16.10.2020

Договор VII-19-73 - 16.10.2020

Договор VII-19-63 - 16.10.2020

Договор VII-19-76 - 16.10.2020

Договор VII-19-64 - 16.10.2020

Договор VII-19-79 - 16.10.2020

Договор VII-19-59 - 16.10.2020

Договор VII-19-57 - 16.10.2020

Договор VII-19-66 - 16.10.2020

Договор VII-19-68 - 16.10.2020

Договор VII-19-67 - 16.10.2020

Договор VII-19-62 - 16.10.2020

Договор VII-19-69 - 16.10.2020

Договор VII-19-74 - 16.10.2020

Договор VII-19-58 - 16.10.2020

Договор VII-19-70 - 16.10.2020

Договор VII-19-75 - 16.10.2020

Допълнително споразумение към договор VII-19-62 - 22.10.2020

Обявление за възложена поръчка VII-19-95 - 11.11.2020

Договор VII-19-88 - 11.11.2020

Договор VII-19-89 - 11.11.2020

Договор VII-19-82 - 11.11.2020

Договор VII-19-90 - 11.11.2020

Договор VII-19-83 - 11.11.2020

Договор VII-19-91 - 11.11.2020

Договор VII-19-84 - 11.11.2020

Договор VII-19-92 - 11.11.2020

Договор VII-19-93 - 11.11.2020

Договор VII-19-85 - 11.11.2020

Договор VII-19-86 - 11.11.2020

Договор VII-19-94 - 11.11.2020

Решение за класиране VII-19- 97 - 13.01.2021

Обявление за прекратяване на номенклатурни единици - 29.01.2021