Обществени поръчки, стартирани след 15.04.2016

„Доставка на медицински изделия, инструменти и консумативи за урология и за ендоскопска, лапароскопска и бронхоскопска апаратура“

Дата: 23.12.2019 11:38:26

Номер в РОП: 00684-2019-0016

Обявление за обществена поръчка - 23.12.2019

Решение - 23.12.2019

Документация - 23.12.2019
Приложения към документация - 23.12.2019

Проект на договор - 23.12.2019

Техническа спецификация - 23.12.2019
Техническо предложение - 23.12.2019
Ценово предложение - 23.12.2019
ЕЕДОП - espd-request.pdf - 23.12.2019
ЕЕДОП - espd-request.xml - 23.12.2019

Срок за получаване на оферти:  27.01.2020 г.  Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 28.01.2020 г.

Час: 10:00

Място: Административната зала на болница "Лозенец". Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

На 17.02.2020г. в 9:30 часа в административната сграда на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовото предложение на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински изделия, инструменти и консумативи за урология и за ендоскопска, лапароскопска и бронхоскопска апаратура“.

Протокол VII-17-9/26.02.2020 г. - 26.02.2020

Доклад VII-17-10/26.02.2020 г. - 26.02.2020

 

Решение VII-17-11/26.02.2020 г. - 26.02.2020

Обявление за прекратяване на обособените позиции - 17.03.2020

Обявление за възложена поръчка - 14.04.2020

 

Договор VII-17-20 - 14.04.2020

Договор VII-17-21 - 14.04.2020

Обявление за възложена поръчка - 19.05.2020

Договор VII-17-24 - 19.05.2020

Договор VII-17-25 - 19.05.2020

Договор VII-17-26 - 19.05.2020

Договор VII-17-27 - 19.05.2020

Договор VII-17-28 - 19.05.2020

Обявление за приключване на договор VII-17-34 - 13.09.2021

Обявление за приключване на договор VII-17-35 - 13.09.2021

Обявление за приключване на договор VII-17-28 - 13.10.2021