Обществени поръчки, стартирани след 15.04.2016

„Доставка на консумативи, използвани при анестезия и интензивно лечение“

Дата: 06.12.2019 14:03:42

Номер в РОП: 00684-2019-0015

Обявление за обществена поръчка -18.12.2019

Решение - 18.12.2019

Документация - 18.12.2019
Приложения към документация -18.12.2019

Проект на договор - 18.12.2019

Техническа спецификация - 18.12.2019
Техническо предложение - 18.12.2019
Ценово предложение - 18.12.2019
ЕЕДОП - espd-request.pdf - 18.12.2019
ЕЕДОП - espd-request.xml - 18.12.2019

Срок за получаване на оферти: 20.01.2020 г.  Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 21.01.2020 г.

Час: 10:00

Място: Административната зала на болница "Лозенец"Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

На 04.06.2020г. в 11:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовото предложение на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на консумативи, използвани при анестезия и интензивно лечение".

Протокол VII-15-14/24.06.2020 г. - 25.06.2020

Доклад VII-15-15/24.06.2020 г. - 25.06.2020

РешениеVII-15-16/25.06.2020 г. - 25.06.2020

Обявление за прекратяване на обособените позиции - 13.07.2020

Обявление за възложена поръчка - 11.09.2020

Договор VII-15-31 -11.09.2020

Договор VII-15-32 -11.09.2020

Договор VII-15-33 -11.09.2020

Договор VII-15-34 -11.09.2020

Договор VII-15-35 -11.09.2020

Договор VII-15-36 -11.09.2020

Договор VII-15-37 -11.09.2020

Договор VII-15-38 -11.09.2020

Договор VII-15-39 -11.09.2020

Договор VII-15-40 -11.09.2020

Договор VII-15-41 -11.09.2020

Договор VII-15-42 -11.09.2020

Договор VII-15-43 -11.09.2020

Договор VII-15-44 -11.09.2020

Договор VII-15-45 -11.09.2020

Обявление за възложена поръчка - 21.10.2020

Договор VII-15-48 - 21.10.2020

Договор VII-15-49 - 21.10.2020

Договор VII-15-50 - 21.10.2020

Обявление за приключване на договор VII-15-43 - 08.07.2021

Обявление за приключване на договор VII-15-55 - 13.09.2021

Обявление за приключване на договор VII-15-36 - 13.10.2021

Обявление за приключване на договор VII-15-39 - 13.10.2021

Обявление за приключване на договор VII-15-41 - 13.10.2021