Обществени поръчки, стартирани след 15.04.2016

„Доставка на абдоминални и торакални стент-графт системи“

Дата: 22.11.2019 11:52:57

Номер в РОП: 00684-2019-0014

Обявление за обществена поръчка -22.11.2019

Решение - 22.11.2019

Документация - 22.11.2019
Приложения към документация - 22.11.2019

Проект на договор - 22.11.2019

Техническа спецификация - 22.11.2019
Техническо предложение - 22.11.2019
Ценово предложение - 22.11.2019
ЕЕДОП - espd-request.pdf -22.11.2019
ЕЕДОП - espd-request.xml - 22.11.2019

Срок за получаване на оферти: 06.01.2020 г.  Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 07.01.2020 г.

Час: 10:00

Място: Административната зала на болница "Лозенец".
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

На 12.02.2020г. в 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовото предложение на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на абдоминални и торакални стент-графт системи".

Протокол VII-16-7 - 24.02.2020

Доклад VII-16-8 - 24.02.2020

Решение за класиране VII-16-9 - 24.02.2020

Обявление за прекратяване на обособените позиции - 11.03.2020

Обявление за възложена поръчка - 14.04.2020

 

Договор VII-16-15 - 14.04.2020

 

Договор VII-16-16 - 14.04.2020

Договор VII-16-17 - 14.04.2020

Договор VII-16-18 - 14.04.2020

Договор VII-16-19 - 14.04.2020

Обявление за възложена поръчка - 04.05.2020

 

Договор VII-16-21 - 04.05.2020

Договор VII-16-22 - 04.05.2020

Договор VII-16-23 - 04.05.2020

Договор VII-16-24 - 04.05.2020

Договор VII-16-25 - 04.05.2020

Договор VII-16-26 - 04.05.2020

Договор VII-16-27 - 04.05.2020

Обявление за изпълнен договор VII-16-21/ 14.04.2020г. 

Обявление за изпълнен договор VII-16-22/ 14.04.2020г. 

Обявление за изпълнен договор VII-16-23/ 14.04.2020г. 

Обявление за изпълнен договор VII-16-24/ 14.04.2020г. 

Обявление за изпълнен договор VII-16-25/ 14.04.2020г. 

Обявление за изпълнен договор VII-16-26/ 14.04.2020г. 

Обявление за изпълнен договор VII-16-27/ 14.04.2020г.