Обществени поръчки, стартирани след 15.04.2016

“Доставка на вътреочни импланти и консумативи за отделение по очни болести“

Дата: 29.10.2019 10:41:38

Становище от АОП, вх.№ КСИ - 315 - 27.12.2019

Становище от АОП, вх.№ КСИ - 315 за извършена проверка от външен експерт 27.12.2019

Номер в РОП: 00684-2020-0001

Обявление за обществена поръчка - 14.01.2020

Решение - 14.01.2020

Документация - 14.01.2020

Приложения към документация - 14.01.2020

Проект на договор - 14.01.2020

Техническа спецификация - 14.01.2020
Техническо предложение - 14.01.2020
Ценово предложение - 14.01.2020
ЕЕДОП - espd-request.pdf -14.01.2020
ЕЕДОП - espd-request.xml - 14.01.2020

Срок за получаване на оферти: 14.02.2020 г.,            Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 17.02.2020

Час: 10:00

Място: Административната зала на болница "Лозенец". Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Становище от АОП - 23.01.2020

На 11.03.2020г. в 11:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовото предложение на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на вътреочни импланти и консумативи за отделение по очни болести“.

Протокол VII-18-9 - 27.05.2020

Доклад VII-18-10 - 27.05.2020

Решение за класиране VII-18-11 - 27.05.2020

Договор VII-18-14 - 29.07.2020

Обявление за възложена поръчка - 26.10.2020