Обществени поръчки, стартирани след 15.04.2016

"Абонаментно сервизно обслужване и техническа поддръжка на специализирана апаратура за Клинична лаборатория за биохимични, имунологични и хематологични изследвания с доставка на резервни части"

Дата: 30.08.2019 14:22:11

Номер в РОП: 00684-2019-0011

Обявление за обществена поръчка - 30.08.2019

Решение - 30.08.2019

Документация - 30.08.2019
Приложения към документация - 30.08.2019

Проект на договор - 30.08.2019

Техническа спецификация - 30.08.2019
Техническо предложение - 30.08.2019
Ценово предложение - 30.08.2019
ЕЕДОП - espd-request.pdf - 30.08.2019
ЕЕДОП - espd-request.xml - 30.08.2019

Срок за получаване на оферти: 01.10.2019            Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 02.10.2019

Час: 10:00

Място: Административната зала на болница "Лозенец". Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

На 05.12.2019г. в 14:00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовото предложение на допуснатия участник в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Абонаментно сервизно обслужване и техническа поддръжка на специализирана апаратура за Клинична лаборатория за биохимични, имунологични и хематологични изследвания с доставка на резервни части".

Протокол - 31.12.2019

Доклад - 31.12.2019

Решение - 31.12.2019

Обявление за възложена поръчка - 24.02.2020

Договор - 24.02.2020