Обществени поръчки, стартирани след 15.04.2016

“Доставка на лапароскопски инструменти и консумативи за еднократна употреба”

Дата: 24.07.2019 10:37:11

Номер в РОП: 00684-2019-0009

Обявление за обществена поръчка - 26.07.2019

Решение - 26.07.2019

Документация - 26.07.2019
Приложения към документация - 26.07.2019

Проект на договор - 26.07.2019

Техническа спецификация - 26.07.2019
Техническо предложение - 26.07.2019
Ценово предложение - 26.07.2019
ЕЕДОП - espd-request.pdf - 26.07.2019
ЕЕДОП - espd-request.xml - 26.07.2019

Срок за получаване на оферти: 28.08.2019            Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 29.08.2019

Час: 10:00

Място: Административната зала на болница "Лозенец". Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

На 20.09.2019г. в 10:00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на лапароскопски инструменти и консумативи за еднократна употреба”.

Протокол VII-11-6 - 03.10.2019 г.

 

Доклад VII-11-7 - 03.10.2019 г.

Решение VII-11-8 - 03.10.2019 г.

Обявление за възложена поръчка - 04.11.2019

Договор VII-11-11 - 04.11.2019

Допълнително споразумение към договор VII-11-11 - 14.11.2020

Обявление за приключване на договор VII-11-17 - 13.09.2021