Обществени поръчки, стартирани след 15.04.2016

“Абонаментно поддържане на климатичната техника в Университетска болница „Лозенец” с доставка на консумативи и резервни части”

Дата: 16.06.2017 11:47:29

Номер в РОП:00684-2017-0009
Обявление за обществена поръчка - 19.06.2017
Решение - 19.06.2017
Документация - 20.06.2017
Приложения към документация- 20.06.2017
Техническа спецификация- 20.06.2017
Техническо предложение - 20.06.2017
Ценово предложение - 20.06.2017
Проект на договор -20.06.2017


Срок за получаване на оферти: 24.07.2017 г.  Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 25.07.2017 г.  Час: 10:00

Място: Административната зала на болница "Лозенец"

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Съобщение: На 28.07.2017 г. в 10.00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Абонаментно поддържане на климатичната техника в Университетска болница „Лозенец” с доставка на консумативи и резервни части”.

Протокол VII-11-7/31.07.2017 - 01.08.2017

Доклад VII-11-6/31.07.201701.08.2017

Решение VII-11-8/01.08.201701.08.2017

Договор VII-11-11/19.09.2017 - 26.09.2017

Обявление за възложена поръчка - 26.09.2017