Обществени поръчки, стартирани след 15.04.2016

„Доставка на разтвори и сух бикарбонат за нуждите на отделение по хемодиализа в Болница “Лозенец " по обособени позиции

Дата: 17.05.2017 16:10:18

Номер в РОП:00684-2017-0007

Обявление за обществена поръчка - 05.06.2017

Решение - 05.06.2017

Документация - 07.06.2017

Приложения към документация- 07.06.2017

Техническа спецификация- 07.06.2017

Техническо предложение - 07.06.2017

Ценово предложение - 07.06.2017

Проект на договор - 07.06.2017

Срок за получаване на оферти: 11.07.2017 г.  Час: 16:30
Условия при отваряне на офертите:
Дата: 12.07.2017 г.  Час: 10:00
Място: Административната зала на болница "Лозенец"
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Протокол VII-9-8/18.07.2017 г. - 18.07.2017 16:25:43

Съобщение: На 25.09.2017 г. в 10.30 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на разтвори и сух бикарбонат за нуждите на отделение по хемодиализа в Болница “Лозенец " по обособени позиции. - 18.09.2017

Протокол VII-9-14/07.11.2017 - 07.11.2017

Доклад VII-9-13/07.11.2017 - 07.11.2017

Решение VII-9-15/07.11.2017 - 07.11.2017

Договор VII-9-20/24.11.2017 - 07.12.2017

Договор VII-9-21/27.11.2017 - 07.12.2017

Обявление за сключени договори - 07.12.2017

Допълнително споразумение към Договор VII-9-20 - 02.02.2018

Допълнително споразумение към Договор VII-9-20 - 09.11.2008

Обявление за приключване на договор VII-9-21 - 24.01.2019