Обществени поръчки, стартирани след 15.04.2016

Доставка на шевен материал и други средства за рани и тъкани по обособени позиции

Дата: 16.05.2017 09:39:02

Номер в РОП: 00684-2017-0006

Обявление за поръчка - 05.06.2017

Решение за откриване на процедура - 05.06.2017

Документация - 07.06.2017

Приложения към документация - 07.06.2017

Проект на договор -07.06.2017

Техническа спецификация - 07.06.2017

Техническо предложение - 07.06.2017

Ценово предложение - 07.06.2017

Срок за получаване на оферти: 10.07.2017 г.  Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 11.07.2017 г.  Час: 10:00

Място: Административната зала на болница "Лозенец"

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Протокол VII-8-7/04.10.2017 г. - 04.10.2017 г.

Съобщение: На 09.11.2017 г. в 10.00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на шевен материал и други средства за рани и тъкани по обособени позиции”. - 06.11.2017 г.

Доклад VII-8-9/17.11.2017 г. - 20.11.2017

Протокол VII-8-10/17.11.2017 г. - 20.11.2017

Решение VII-8-11/17.11.2017 г. - 20.11.2017

Обявление за възложена поръчка - 12.01.2018

Договор VII-8-14/28.12.2017 - 12.01.2018

Договор VII-8-15/28.12.2017- 12.01.2018

Договор VII-8-16/28.12.2017- 12.01.2018

Договор VII-8-17/28.12.2017- 12.01.2018

Договор VII-8-18/28.12.2017- 12.01.2018

Договор VII-8-19/28.12.2017- 12.01.2018

Договор VII-8-20/28.12.2017- 12.01.2018

Договор VII-8-21/28.12.2017- 12.01.2018

Договор VII-8-22/28.12.2017- 12.01.2018

Договор VII-8-23/28.12.2017- 12.01.2018

Договор VII-8-24/28.12.2017- 12.01.2018

Договор VII-8-25/28.12.2017- 12.01.2018

Допълнително споразумение към Договор VII-8-14 - 14.01.2019

Допълнително споразумение към Договор VII-8-15 - 14.01.2019

Допълнително споразумение към Договор VII-8-16 - 14.01.2019

Допълнително споразумение към Договор VII-8-17 - 14.01.2019

Допълнително споразумение към Договор VII-8-18 - 14.01.2019

Допълнително споразумение към Договор VII-8-19 - 14.01.2019

Допълнително споразумение към Договор VII-8-20 - 14.01.2019

Допълнително споразумение към Договор VII-8-21 - 14.01.2019

Допълнително споразумение към Договор VII-8-22 - 14.01.2019

Допълнително споразумение към Договор VII-8-23 - 14.01.2019

Допълнително споразумение към Договор VII-8-24 - 14.01.2019

Допълнително споразумение към Договор VII-8-25 - 14.01.2019

Допълнително споразумение към Договор VII-8-19 - 22.03.2019

Допълнително споразумение към Договор VII-8-20 - 22.03.2019

Допълнително споразумение към Договор VII-8-25 - 22.03.2019

Допълнително споразумение към Договор VII-8-47 - 22.03.2019

Допълнително споразумение към Договор VII-8-14 - 05.07.2019

Допълнително споразумение към Договор VII-8-15 - 05.07.2019

Допълнително споразумение към Договор VII-8-16 - 05.07.2019

Допълнително споразумение към Договор VII-8-17 - 05.07.2019

Допълнително споразумение към Договор VII-8-18 - 05.07.2019

Допълнително споразумение към договор VII-8-19 - 17.07.2019

Допълнително споразумение към договор VII-8-20 - 17.07.2019

Допълнително споразумение към договор VII-8-21 - 17.07.2019

Допълнително споразумение към договор VII-8-22 - 17.07.2019

Допълнително споразумение към договор VII-8-23 - 17.07.2019

Допълнително споразумение към договор VII-8-24 - 17.07.2019

Допълнително споразумение към договор VII-8-25 - 17.07.2019

Допълнително споразумение към договор VII-8-14 - 17.10.2019

Допълнително споразумение към договор VII-8-15 - 17.10.2019

Допълнително споразумение към договор VII-8-24 - 17.10.2019

Обявление за приключване на договор VII-8-89 - 10.02.2020

Обявление за приключване на договор VII-8-88 - 10.02.2020

Обявление за приключване на договор VII-8-87 - 10.02.2020

Обявление за приключване на договор VII-8-86 - 10.02.2020

Обявление за приключване на договор VII-8-85 - 10.02.2020

Обявление за приключване на договор VII-8-84 - 10.02.2020

Обявление за приключване на договор VII-8-91 - 10.02.2020

Обявление за приключване на договор VII-8-83 - 10.02.2020

Обявление за приключване на договор VII-8-92 - 10.02.2020

Обявление за приключване на договор VII-8-82 - 10.02.2020

Обявление за приключване на договор VII-8-90 - 10.02.2020

Обявление за приключване на договор VII-8-81 - 10.02.2020