Обществени поръчки, стартирани след 15.04.2016

Абонаментното поддържане на климатична техника в Университетска болница „Лозенец” за срок от 12 месеца

Дата: 26.04.2017 10:00:27

Номер в РОП:00684-2017-0005

Обявление за обществена поръчка - 22.05.2017

Решение - 22.05.2017

Документация - 22.05.2017
Приложения към документация - 22.05.2017
Техническа спецификация - 22.05.2017
Техническо предложение - 22.05.2017
Ценово предложение -22.05.2017
Проект на договор -22.05.2017

Срок за получаване на оферти: 26.06.2017 г.  Час: 16:30
Условия при отваряне на офертите:
Дата: 27.06.2017 г.  Час: 10:00
Място: Административната зала на болница "Лозенец"
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Решение за прекратяване - 31.05.2017

Обявление за прекратяване на процедурата - 01.06.2017