Обществени поръчки, стартирани след 15.04.2016

“Доставка на консумативи за лаборатории по обособени позиции”

Дата: 06.03.2017 08:41:57

Номер в РОП:00684-2017-0004

Обявление за обществена поръчка - 20.03.2017

Решение - 20.03.2017

Документация - 20.03.2017
Приложения към документация - 20.03.2017
Техническа спецификация - 20.03.2017
Техническо предложение - 20.03.2017
Ценово предложение -20.03.2017
Проект на договор -20.03.2017

Срок за получаване на оферти: 20.04.2017 г.  Час: 16:30
Условия при отваряне на офертите:
Дата: 21.04.2017 г.  Час: 10:00
Място: Административната зала на болница "Лозенец"
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Протокол VII-6-21/22.05.2017 г. - 22.05.2017

Съобщение: На 26.07.2017 г. в 10.00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на консумативи за лаборатории по обособени позиции”.

Доклад VII-6-40/18.09.2017 г.19.09.2017

Протокол VII-6-41/18.09.2017 г. - 19.09.2017

Решение VII-6-42/18.09.2017 г. - 19.09.2017

Обявление за прекратени позиции - 05.10.2017

Договор VII-6-65/17.10.2017 г. - 13.11.2017

Договор VII-6-66/18.10.2017 г. - 13.11.2017

Договор VII-6-67/18.10.2017 г. - 13.11.2017

Договор VII-6-68/19.10.2017 г. - 13.11.2017

Договор VII-6-69/19.10.2017 г. - 13.11.2017

Договор VII-6-70/19.10.2017 г. - 13.11.2017

Договор VII-6-71/19.10.2017 г. - 13.11.2017

Договор VII-6-72/19.10.2017 г. - 13.11.2017

Договор VII-6-73/23.10.2017 г. - 13.11.2017

Договор VII-6-74/23.10.2017 г. - 13.11.2017

Договор VII-6-75/23.10.2017 г. - 13.11.2017

Договор VII-6-76/23.10.2017 г. - 13.11.2017

Договор VII-6-77/23.10.2017 г. - 13.11.2017

Договор VII-6-78/24.10.2017 г. - 13.11.2017

Договор VII-6-79/25.10.2017 г. - 13.11.2017

Договор VII-6-80/25.10.2017 г. - 13.11.2017

Договор VII-6-82/26.10.2017 г. - 13.11.2017

Договор VII-6-83/26.10.2017 г. - 13.11.2017

Договор VII-6-84/26.10.2017 г. - 13.11.2017

Договор VII-6-85/26.10.2017 г. - 13.11.2017

Договор VII-6-86/26.10.2017 г. - 13.11.2017

Договор VII-6-87/26.10.2017 г. - 13.11.2017

Договор VII-6-88/30.10.2017 г. - 13.11.2017

Договор VII-6-89/30.10.2017 г. - 13.11.2017

Договор VII-6-90/31.10.2017 г. - 13.11.2017

Договор VII-6-91/31.10.2017 г. - 13.11.2017

Договор VII-6-92/31.10.2017 г. - 13.11.2017

Обявление за възложена поръчка13.11.2017

Допълнително споразумение към договор VII-6-67/18.10.2017 г. - 23.03.2018

Допълнително споразумение към договор VII-6-66/18.10.2017 г. - 17.05.2018

Допълнително споразумение към договор VII-6-67/18.10.2017 г. - 25.06.2018

Допълнително споразумение към договор VII-6-73/23.10.2017 г. 22.10.2018

Допълнително споразумение към договор VII-6-74/23.10.2017 г. 22.10.2018

 

 

Допълнително споразумение към договор VII-6-78/24.10.2017 г. - 22.10.2018

Допълнително споразумение към договор VII-6-67/18.10.2017 г. - 22.10.2018

Допълнително споразумение към договор VII-6-79/25.10.2017 г. - 23.10.2018

Допълнително споразумение към договор VII-6-80/25.10.2017 г. - 23.10.2018

Допълнително споразумение към договор VII-6-90/31.10.2017 г. - 23.10.2018

Допълнително споразумение към договор VII-6-91/31.10.2017 г. - 23.10.2018

Допълнително споразумение към договор VII-6-92/31.10.2017 г. - 23.10.2018

Допълнително споразумение към договор VII-6-66/18.10.2017 г. - 23.10.2018

Допълнително споразумение към договор VII-6-70/19.10.2017 г. - 23.10.2018

Допълнително споразумение към договор VII-6-69/19.10.2017 г.  -23.10.2018

Допълнително споразумение към договор VII-6-82/26.10.2017 г. - 23.10.2018

Допълнително споразумение към договор VII-6-83/26.10.2017 г. - 23.10.2018

Допълнително споразумение към договор VII-6-84/26.10.2017 г. - 23.10.2018

Допълнително споразумение към договор VII-6-85/26.10.2017 г. - 23.10.2018

Допълнително споразумение към договор VII-6-86/26.10.2017 г. - 23.10.2018

Допълнително споразумение към договор VII-6-87/26.10.2017 г. - 23.10.2018
Допълнително споразумение към договор VII-6-65/17.10.2017 г. - 23.10.2018
Допълнително споразумение към договор VII-6-68/18.10.2017 г. - 23.10.2018
Допълнително споразумение към договор VII-6-77/23.10.2017 г. - 23.10.2018
Допълнително споразумение към договор VII-6-88/30.10.2017 г. - 30.10.2018
Допълнително споразумение към договор VII-6-89/30.10.2017 г. - 30.10.2018
Допълнително споразумение към договор VII-6-68/19.10.2017 - 14.02.2019
Допълнително споразумение към договор VII-6-69/19.10.2017 - 14.02.2019
Допълнително споразумение към договор VII-6-91 /31.10.2017 - 18.03.2019
Обявление за приключване на договор VII-6-65 - 10.02.2020
Обявление за приключване на договор VII-6-79 - 29.01.2021
Обявление за приключване на договор VII-6-73 - 29.01.2021
Обявление за приключване на договор VII-6-74 - 29.01.2021
Обявление за приключване на договор VII-6-75 - 29.01.2021
Обявление за приключване на договор VII-6-76 - 29.01.2021
Обявление за приключване на договор VII-6-77 - 29.01.2021
 
 
<