Обществени поръчки, стартирани след 15.04.2016

„Доставка на медицински изделия и консумативи еквивалентни за апарати Фрезениус 4008 S и Фрезениус 5008 S" за период от 12 месеца

Дата: 10.02.2017 10:37:05

Номер в РОП:00684-2017-0003

Обявление за обществена поръчка - 20.02.2017

Решение - 20.02.2017

Документация - 22.02.2017
Приложения към документация - 22.02.2017
Техническа спецификация - 22.02.2017
Техническо предложение - 22.02.2017
Ценово предложение -22.02.2017
Проект на договор -22.02.2017

Срок за получаване на оферти: 27.03.2017 г.  Час: 16:30
Условия при отваряне на офертите:
Дата: 28.03.2017 г.  Час: 10:00
Място: Административната зала на болница "Лозенец"
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Решение за удължаване на срока за подаване на оферти -30.03.2017

Срок за получаване на оферти: 27.04.2017 г.  Час: 16:30
Условия при отваряне на офертите:
Дата: 28.04.2017 г.  Час: 10:00
Място: Административната зала на болница "Лозенец"
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Протокол VII-5-7 03.05.2017

Съобщение: На 12.05.2017 г. в 10.30 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатия участник в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Доставка на медицински изделия и консумативи еквивалентни за апарати Фрезениус 4008 S и Фрезениус 5008 S" за период от 12 месеца

Протокол VII-5-9 17.05.2017

Доклад 17.05.2017

Решение 17.05.2017

Обявление за възложена поръчка - 19.06.2017

Договор - 19.06.2017

Обявление за приключен договор - 18.01.2019