Обществени поръчки, стартирани след 15.04.2016

“Доставка на консумативи за апарат ABL800 за извършване на кръвно-газови, електролитни и биохимични анализи” за период от 12 месеца

Дата: 26.01.2017 10:42:00

Номер в РОП:00684-2017-0002

Обявление за обществена поръчка -06.02.2017

Решение -06.02.2017

Документация - 07.02.2017
Приложения към документация - 07.02.2017
Техническа спецификация -  07.02.2017
Техническо предложение - 07.02.2017
Ценово предложение - 07.02.2017
Проект на договор - 07.02.2017

Срок за получаване на оферти: 09.03.2017 г.  Час: 16:30
Условия при отваряне на офертите:
Дата: 10.03.2017 г.  Час: 10:00
Място: Административната зала на болница "Лозенец"
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Съобщение: На 17.03.2017 г. в 10.00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатия участник в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:“Доставка на консумативи за апарат  ABL800 за извършване на кръвно-газови, електролитни и биохимични анализи” за период от 12 месеца

Протокол VII-3-6 21.03.2017

Доклад VII-3-7 21.03.2017

Решение VII-3-8 21.03.2017

Обявление за възложена поръчка 02.05.2017

Договор VII-3-11 02.05.2017

Обявление за приключване на договор VII-3-14/18.01.2019 - 18.01.2019