Обществени поръчки, стартирани след 15.04.2016

“Eжедневно приготвяне и доставяне на готова кухненска продукция за нуждите на болница „Лозенец”: болнична храна, храна за дежурен персонал и оперативни закуски”

Дата: 17.09.2016 10:41:55

Номер в РОП: 00684-2016- 0024
Обявление за обществена поръчка - 07.11.2016
Решение - 07.11.2016

Документация - 08.11.2016

Приложения към документация - 08.11.2016

Техническа спецификация - 08.11.2016

Техническо предложение - 08.11.2016

Ценово предложение - 08.11.2016

Проект на договор

Срок за получаване на оферти: 21.11.2016 г.  Час: 16:30
Условия при отваряне на офертите:
Дата: 22.11.2016 г.  Час: 10:00
Място: Административната зала на болница "Лозенец"
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Разяснения на основание чл. 33 ал. 2 от ЗОП - 11.11.2016

Протокол VII-25-10 - 30.11.2016

Отваряне на ценовите предложения

Дата: 14.12.2016

На 19.12.2016 г. в 15.00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Eжедневно приготвяне и доставяне на готова кухненска продукция за нуждите на болница „Лозенец”: болнична храна, храна за дежурен персонал и оперативни закуски”

Протокол VII-25 -13 13.01.2017

Протокол VII-25 -17 13.01.2017

Доклад VII-25 -16 13.01.2017

Решение за класиране VII-25 -18 13.01.2017

Обявление за възложена поръчка - 10.02.2017

Договор - 10.02.2017

Допълнително споразумение към договор VII-25-26/06.02.2017 г. - 05.02.2018

Допълнително споразумение към договор VII-25-26/06.02.2017 г. - 12.04.2018

Обявление за приключване на договор - 10.01.2019