Обществени поръчки, стартирани след 15.04.2016

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Болница “Лозенец”

Дата: 26.07.2016 16:41:57

Номер в РОП: 00684-2016-0021


Обявление за обществена поръчка - 26.07.2016 17:19:08
Решение - 26.07.2016 17:17:55


Документация - 26.07.2016 17:19:28

Приложения - 26.07.2016 17:19:46

Проект на договор - 26.07.2016 17:20:03

Техническа спецификация - 26.07.2016 17:20:33

Техническо предложение - 26.07.2016 17:20:48

Ценово предложение - 26.07.2016 17:20:59


Срок за получаване на оферти:   30.08.2016 г. Час: 16:30
Условия при отваряне на офертите:
Дата:  31.08.2016 г. Час: 10:00
Място: Административната зала на болница "Лозенец"
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Съобщение: На 16.09.2016 г. в 10.00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатия участник в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Болница “Лозенец”".

Доклад - 28.09.2016

Протокол - 28.09.2016

Решение за класиране - 28.09.2016

Договор VII-30-13/14.10.2016 г. - 20.10.2016

Обявление за възложена поръчка - 20.10.2016

Допълнително споразумение - 06.02.2017

Допълнително споразумение - 14.03.2017

Допълнително споразумение - 12.04.2017

Допълнително споразумение - 07.07.2017

Допълнително споразумение - 18.07.2017

Допълнително споразумение VII-30-153/08.11.2017 - 10.11.2017

Допълнително споразумение VII-30-154/08.11.2017 - 10.11.2017

Допълнително споразумение VII-30-174/19.12.2017 - 19.12.2017

Допълнително споразумение VII-30-189/25.01.2018 - 26.01.2018

Допълнително споразумение VII-30-196/08.02.2018 - 09.02.2018

Допълнително споразумение VII-30-227/19.04.2018 - 20.04.2018

Допълнително споразумение VII-30-237/01.08.2018 - 02.08.2018

Допълнително споразумение VII-30-265/06.11.2018 - 09.11.2018

Допълнително споразумение VII-30-297/22.03.2019 - 26.03.2019