Обществени поръчки, стартирани след 15.04.2016

Абонаментно сервизно поддържане на апаратура за образна диагностика в Университетска болница „Лозенец”, с доставка на резервни части, за срок от 12 месеца, по обособени позиции

Дата: 20.07.2016 15:16:28

Номер в РОП: 00684-2016-0020

Обявление за обществена поръчка - 20.07.2016 16:51:11

Решение - 20.07.2016 16:50:39

Документация - 20.07.2016 16:53:29
Приложения - 20.07.2016 16:53:40

Техническа спецификация - 20.07.2016 16:53:58
Техническо предложение - 20.07.2016 16:54:25
Ценово предложение - 20.07.2016 16:54:49

Срок за получаване на оферти: 24.08.2016 г.  Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 25.08.2016 г.  Час: 10:30

Място: Административната зала на болница "Лозенец"

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Информация при производство по обжалване - 03.10.2016 14:08:37

Решение КЗК от 08.12.2016

Отваряне на ценови предложения:

На 13.01.2017 г. в 10.00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатият участник в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Абонаментно сервизно поддържане на апаратура за образна диагностика  в Университетска болница „Лозенец”, с доставка на резервни части,  за срок от 12 месеца, по обособени позиции

Протокол VII-28-12 18.01.2017 16:13:01

Доклад VII-28-15 18.01.2017 16:14:27

Протокол VII-28-16 18.01.2017 16:14:39

Решение за класиране VII-28-17 18.01.2017 16:14:52

Решение ВАС 16.03.2017 14:44:16

Обявление за възложена поръчка 18.05.2017 10:53:20

Договор VII-28-23 18.05.2017 10:54:06

Договор VII-28-24 18.05.2017 10:54:30

Договор VII-28-25 18.05.2017 10:54:55

Обявление за приключване на договор VII-28-25 18.06.2018 13:18:38

Обявление за приключване на договор VII-28-23 11.01.2019 09:26:57

Обявление за приключване на договор VII-28-24 11.01.2019 09:27:32