Обществени поръчки, стартирани след 15.04.2016

Доставка на консумативи и детергенти за почистване, дезинфекция и стерилизация

Дата: 12.07.2016 15:35:18

Номер в РОП: 00684-2016-0019
Обявление за обществена поръчка - 12.07.2016 16:02:27
Решение - 12.07.2016 16:01:11
Документация -12.07.2016 16:02:41

Приложения - 12.07.2016 16:03:35

Проект на договор - 12.07.2016 16:03:48

Техническа спецификация - 12.07.2016 16:04:05

Техническо предложение - 12.07.2016 16:04:18

Ценово предложение - 12.07.2016 16:04:28

Срок за получаване на оферти: 16.08.2016 г.  Час: 16:30
Условия при отваряне на офертите:
Дата: 17.08.2016 г.  Час: 10:00
Място: Административната зала на болница "Лозенец"
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Протокол - 25.08.2016 13:30:06

Отваряне на ценови предложения:

На 12.09.2016 г. в 10.00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Доставка на консумативи и детергенти за почистване, дезинфекция и стерилизация"

Протокол - 15.09.2016

Доклад - 15.09.2016

Решение -  15.09.2016

Обявление за прекратяване на обособени позиции - 20.10.2016

Обявление за възложена поръчка

Договор VII-27-27 от 27.10.2016 г. - 17.11.2016

Договор VII-27-28 от 27.10.2016 г. - 17.11.2016

Договор VII-27-29 от 27.10.2016 г. - 17.11.2016

Договор VII-27-30 от 27.10.2016 г. - 17.11.2016

Договор VII-27-31 от 27.10.2016 г. - 17.11.2016

Договор VII-27-32 от 27.10.2016 г. - 17.11.2016

Договор VII-27-33 от 03.11.2016 г. - 17.11.2016

Договор VII-27-34 от 07.11.2016 г. - 17.11.2016

Договор VII-27-35 от 07.11.2016 г. - 17.11.2016

Договор VII-27-36 от 14.11.2016 г. - 17.11.2016

Обявление за възложена поръчка

Договор VII-27-39 от 06.01.2017 г. - 12.01.2017

Информация за плащане 05.07.2017

Информация за плащане 05.07.2017

Информация за плащане 05.07.2017

Допълнително споразумение към Договор VII-27-34/07.11.2016 01.08.2017

Информация за плащане 04.08.2017

Информация за изпълнението на договор VII-27-32 09.11.2017

Информация за изпълнението на договор VII-27-30 09.11.2017

Информация за изпълнението на договор VII-27-28 09.11.2017

Информация за изпълнението на договор VII-27-35 21.11.2017

Информация за изпълнението на договор VII-27-33 21.11.2017

Информация за изпълнението на договор VII-27-36 21.11.2017

Информация за гаранция 28,11,2017 15:13:23

Информация за гаранция 28,11,2017 15:16:02

Информация за гаранция 28,11,2017 15:17:51

Информация за гаранция 30,04,2018 09:30:29

Информация за изпълнението на договор VII-27-34 14.01.2019 14:37:07

Информация за изпълнението на договор VII-27-39 14.01.2019 14:39:10

Информация за плащане 17.01.2019 10:45:05

Информация за плащане 17,01,2019 10:48:14

Информация за плащане 17,01,2019 10:49:51

Информация за изпълнението на договор VII-27-27 01.02.2019 15:33:35

Информация за изпълнението на договор VII-27-31 01.02.2019 15:34:14

Информация за изпълнението на договор VII-27-29 01.02.2019 15:34:48